KUBÍNOVÁ, Š. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Urbanistické řešení úpravy stávající nepřehledné srostlice staveb odebráním části objemů a vytvořením initmnějšího vnitřního prostoru je podpořeno zjednodušením forem ponechaných a případně dostavěných objektů. Díky soudobému výrazu, který autorka přestavěným i novým budovám v areálu vtiskla, si významné kulturní stavby v kontextu města zachovávají svoji jedinečnost. Jednoduchý a čitelný koncept vnitřního uspořádání vlastního kulturního sálu je podpořen propsáním na venkovní fasády včetně střechy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, soustavný, pečlivý a průběžný přístup k práci. V závěru mírný nedostatek času.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Rada, Pavel

Práce je zpracována na požadované úrovni a respektuje zadání, které rozšiřuje nad rámec. Jsou zpracovány velmi zdařile dispozice souvisejících objektů bez zásadních provozních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistická koncepce kulturního centra je řešena správně. Vymístění muzea a odstranění některých dožilých staveb tak, aby mohly vzniknout stavby s novou funkcí a účelná revitalizace kulturního domu včetně parteru a logických pěších tahů, je řešeno velmi dobře. Umístění a dostupnost veřejných staveb má s ohledem na širší vztahy pozitivní řešení. Urbanistickému řešení bych vytknul, že autorka na úkor upřednostnění pěších vazeb zapomněla na potřebné nezávislé dopravní napojení objektů, zejména možnost zásobování nutně mnohdy většími vozidly. Jde o objekty restaurace, knihovny, kina a polyfunkční objekt. Řešení těchto nově umístěných staveb by kromě příjezdu zásobovacích vozidel také zasluhovalo navýšit počty parkovacích stání. Neobstojí argument využít možnost parkovacích stání v přilehlém okolí. Tato parkovací stání většinou slouží souběžně jako součást dopravy v klidu jiných objektů a dá se předpokládat, že budou v době návštěvy kulturního centra, které obsluhuje spadově i okolní obce, souběžně také vytížena.
Architektonické řešení A Studentka komplexně zpracovala návrh rekonstrukce objektu Kulturního domu. Vyřešení nové dispozice včetně soudobého architektonického pojetí objektu s použitím stávajícího konstrukčního systému se podařilo velmi dobře. Takto zpracované architektonické řešení rekonstrukce by bylo možné v praktickém životě architekta použít jako reálný podklad pro další projektové stupně.
Provozní řešení B Studentka řešila podrobněji objekt kulturního domu a zároveň součástí práce jsou řešeny v provozních souvislostech dispozice přilehlých objektů knihovny kina a restaurace. Jsou to budovy, které jsou součástí veřejného prostoru nazvaného zahrada. Do prostoru náměstí-zahrady, který navazuje na okolní pěší tahy a je ve výšce 0,000m respektive ve výšce 0,720m není zřejmé zda vede nějaká rampa nebo plošina, po které by se mohl bezbariérově pohybovat imobilní. Dostupnost tohoto veřejného prostoru pro imobilní by šlo snadno doplnit více rampami, které by byly součástí schodišť a to z více směrů. Provoz Kulturního domu je v celku dobře nastaven až na to, že kavárna o téměř 100 místech v 1.NP by jistě zasloužila větší zázemí pro přípravnu a šatnu personálu. Naproti tomu je v přízemí ve vstupním foyeru vzhledem k jeho funkci velmi předimenzované WC. Objekty restaurace a kina, které jsou řešeny okrajově nemají žádné technické provozní místnosti např. pro umístění strojovny VZT, vytápění, Elektro-rozvodnu atd.
Technicko konstrukční řešení B Využití stávající montované konstrukce Kulturního domu je zpracované reálně. U konstrukčního detailu fasády by bylo vhodné mít vykresleno, jak jsou kotveny sklocementové desky k nosnému systému. Je řešeno pouze popisem.
Formální úroveň B Práce obsahuje všechny povinné přílohy. Za zvážení stojí pouze,zda by pro lepší názornost a prodejnost navrhovaného řešení nebylo vhodnější použít vizualizace a fotorealistické zákresy do fotografií tak, jak je pro takovou práci dnes již standardem. Návrh je jinak velmi pečlivě zpracován v odpovídající grafické úrovni až na zcela nepochopitelně zařazené chybně vytištěné soutisky půdorysů se stávajícím stavem.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 64183