KLINKOVSKÝ, L. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Program knihovny je vyjádřen jediným objemem, neutrálně vepsaném do stávající struktury zastavění. Stává se jedním z prvků platformy. Nepřináší výjimečnost funkce knihovny jak v měřítku města, tak v měřítku místa. Tuto situaci nemění ani druhý objekt obchodního centra. Knihovna: Vstupní atrium se stává regulujícím prostorem celého vnitřního prostředí knihovny. Její organizace v podélných pásech nepřináší potenciál v bohatosti vztahů. 1. NP je příliš schematické (sály, hala, obchody…). Projekt se zastavuje v hledání odpovědí mezi schematičností a jednoduchostí. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 65 Postupný vývoj projektu je hledáním odpovědí. Etapy mezi úvahou a studiemi se těžko promítaly do konkrétních vyjádření během mezi-kritik. Potenciál projektu je výsledkem přínosné práce. Ta se projevuje v konečném provedení projektu, otevřenému k dalším etapám přesnějších odpovědí.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Sedlák, Jaroslav

Návrh je standardním řešením budovy v nákupní ulici. Dostatečně nereflektuje výzvu a potenciál místa i zadání. Je pouze formálním vyplněním stávající lokality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Urbanistická forma cituje stávající princip parcelace v maximálním měřítku zastavění. Navržený objekt se otevírá pouze do pěší třídy. Obě exponovaná nároží jsou vyplněna jádry, což je devalvuje. Autor podřizuje hlavní a současně jediný přímý vstup do knihovny stávajícímu umístění stanice metra, čímž pomíjí i další možnosti přímého přístupu do objektu.
Architektonické řešení C Jednoduchý kubický objem knihovny přiléhající k uliční línii navržené městské třídy disponuje obchodním parterem ve stejné podobě jako u navrženého sousedního obchodního domu. Knihovna se tak skrývá za obchodním parterem fungujícím částečně na principu shopping mallu, který je však v tomto případě zaslepen polyfunkčním sálem. Je tak nejasné, proč je knihovna zaslepena a není průchozí i v průběžném směru? Následující patra jsou taktována dvěma průběžnými átrii, která by mohla taktéž fungovat i jako komunikační.
Provozní řešení C Splňuje zadání, i když se přibližuje principu shopping mallu. Provozní řešení by mohlo nabízet více charakterově odlišných prostorů. Většinu provozu zabírají otevřené čítárny, naopak chybí více klidových studoven.
Technicko konstrukční řešení B Je adekvátní ke zvolenému konceptu budovy.
Formální úroveň B Jasné a přehledné zpracování.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 64111