LESÁK, T. Moderní kluzná ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Ondřej

Jedná se o poměrně podrobně zpracovanou bakalářskou práci na dostatečně vysoké úrovni z hlediska obsahového, grafického i stylistického. Po formální stránce práce rovněž nevykazuje nedostatky. Zadání je splněno bez výhrad. Autor této práce se snažil dohledat a popsat aktuální trendy v konstrukci a materiálech, používaných pro výrobu kluzných ložisek. Po jejím přečtení si je tak čtenář jednoznačně schopen udělat obraz, jakým směrem se tato oblast ubírá, nebo v blízké budoucnosti, s největší pravděpodobností, ubírat bude. Úroveň práce by bylo možné zvýšit hojnějším čerpání informací z vědeckých databází, na které se tvůrce této práce nezměřil tak důsledně, jak bylo zapotřebí. Jisté nedostatky také vykazuje překlad klíčových slov a abstraktu do anglického jazyka. Pan Tomáš Lesák pracoval průběžně, docházel na konzultace a uvážlivě zapracovával připomínky vedoucího práce. Na základě všech výše uvedených skutečností doporučuji studenta Tomáše Lesáka k závěrečné obhajobě této bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Raffai, Peter

V bakalárskej práci rešeršného charakteru sa zameralo na popis najmodernejších trendov a výsledkov vo vývoji klzných ložísk. Študent prácu vypracoval podľa stanovených cieľov dostatočne podrobne a s očakávaným technickým štýlom pre takýto typ práce. Musíme však podotknúť fakt, že väčšina citovanej literatúry nepochádza z overeného a kvalitného zdroja vedeckých informácií. Z hľadiska grafického a štylistického vyhotovenia práce by sa dali vytknúť názvy kapitol bez odsadenia, či nepoužitie interpunkčných znamienok v popisu obrázkov, inak je celá práca vkusne formátovaná. Vhodné použitie odrážok predchádza prípadnú monotónnosť textu, obrázky sú dostatočne kvalitné, za české popisy v nich si študent takisto zaslúži pochvalu. Na anglickom preklade abstraktu sú znateľné chyby prekladacieho softvéru. V celkovom hodnotení sa dá skonštatovať, že práca pána Lesáka je bezpochybne na vysokej úrovni, vytknuté nedostatky sú drobné, niektoré aj zanedbateľné, takže bez výhrad ju odporúčam na obhajobu pred komisiou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64113