MARKOV, D. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Knihovna – metro, metro – Knihovna, je volbou silně vázanou na parametry místa. Vychází nejen ze struktury platformy, ale také z prvku města v jeho celkovém měřítku – metra. Nové místo je definováno. Na druhé straně struktura platformy se mění vytvořením velkého prostoru náměstí, na které navazují pěší osy. Prostor náměstí se stává regulačním ve vztahu k další rozvojové platformě Sebeillon. Autor řeší prostorovou vazbu zastávky a platformy. Bohatost prostorových návazností se stává kompozicí mezi horní hranou města a jeho zasypanou říčkou. Knihovna Je řešena vztahy mezi galeriemi a nádvořím. Je jasně prostorově členěna. Otázkou je potenciál Centra komiksů a jeho návaznosti na metro: Jak dalece můžeme tohoto tématu využít v dynamice pohybu metra a sledu jednotlivých stránek komiksu. Nejsme daleko od inscenace metro-komiks. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Rozvoj projektu byl doprovázen metodickou prací a kritickými otázkami. Ty vedly nakonec k jeho radikální změně. Koncept se stal silným vyjádřením úvahy a invence vzhledem k nově vytvořené situaci.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Sedlák, Jaroslav

Oceňuji neotřelé začlenění funkce knihovny a stanice městského metra i snahu najít vzájemnou symbiózu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Neotřelé začlenění zastávky do knihovny je zajímavým konceptem projektu. Vytvořením předprostoru se objekt v kontextu přilehlých lokalit posouvá do vyjíměčné polohy. Knihovna zcela ovládá platformu Sévelin, což je podtrženo i nečleněným prostorem náměstí s navazující pěší zónou. Rozčlenění jeho plochy se proporčně více přiblíží lidskému měřítku.
Architektonické řešení A Návrh zajímavě pracuje s vnitřním prostorem,která je orientována do náměstí. Celá hmota je předělena a patřičně prosvětlena atriem, do kterého je vepsán ploměr zakřivení dráhy metra.
Provozní řešení A Řešení kombinuje veřejnou instituci a veřejnou dopravu v jednom objektu. Parter je přístupný a volný. Kavárna nacházející se v přízemí postrádá dostatečné zázemí. Nárokově objekt splňuje navržený provoz.
Technicko konstrukční řešení B Řešení reaguje na hlukové nároky odcloněním a předělením části domu atriem. Konstrukční řešení je zvoleno vhodně.
Formální úroveň A Grafické zpracování diplomové práce je na vysoké úrovni
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 64115