POHŮNEK, J. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Koncept zastavění je založen na stávající organizaci území. Citlivě umístěný do její struktury nehledá monumentální prvek regulace zastavění – tím se stává pěší ulice. Je škoda, že se Knihovna stává svou organizací v pásech „vpředu-vzadu“, „jih-sever“ příliš orientovanou. Nestává se prvkem s výjimečným programem v rámci celého území platformy. „Záda“ ke zbytku městských prostorů, meziprostor dvou knihoven nespojuje dynamickým napětím městský program. Prvnímu NP schází okolí, škoda. Knihovna Bohatost vztahů je založena na dvojí orientaci a rozdílných výškách prostorů. Vztah vstup – výtahy je příliš skrytý. Vnitřní prostředí a charakter prostorů se blíží univerzitní (studijní) spíše než městské knihovně (živé vztahy člověk-kniha, setkávání lidí…). Řešení nosného systému je detailně studováno a stává se silně vyjádřenou realitou projektu k jeho dalšímu vývoji. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Vývoj projektu v několika fázích od formální monumentality k jednoduchým funkčním vztahům je výsledek práce často nestejných etap. Odráží se zde etapy úvah, studia a položených otázek a jejich vyjádření v konkrétním projektu. Jeho konečná forma je odpovědí, se kterou úsilí a energie autora přináší pozitivní základ dalšího vývoje architektonického projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Křikavová, Iva

Projekt respektující stávající zástavbu je silně technicky pojatý, oceňuji vložení nádvoří jako prvku obohacujícího vnitřní a vnější život kolem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Koncept představuje navázání na stávající zastavění území, kdy ulice slouží jako limity zastavění. Ty příčné z nich jsou nádvořími. Dům knihovny se skládá z jednoho domu rozděleného venkovním prostorem, který je však stále součástí celku. Zachování železničních kolejí a podpoření struktury Sévelin propojují obě sousedící platformy, které se tak navzájem neoddělují. V návrhu je nejasná pozice domu a vyjádření nově vzniklé volné plochy v západní části sousedící s Avenue de Sévelin. Řešení pěší zóny nemá měřítko celého území, jímž prochází.
Architektonické řešení B Knihovna má silně technický charakter, kdy konstrukční princip páky přísně definuje celý dům i jeho jednotlivé prostory. Začátek a konec domu určuje pouze fasáda. Ta je jiná v místě nádvoří, kde je prosklená bez vnějšího obalu z perforovaného plechu a podporuje tak myšlenku řezu. Toto nádvoří přináší pozitivní impuls, novou myšlenku do jasné struktury. Mělo by však mít stejnou hloubku jako oba domy, aby vše bylo chápáno jako jeden celek. Fasáda je demokratická, abstraktní a racionální se silně vyjádřeným vstupem.
Provozní řešení B Obě budovy knihovny pro dospělé a pro děti mají vstup z pěší zóny, na které navazuje prostorná hala. Pohyb se uskutečňuje v rámci jader, které půdorysně vytváří pás v celé délce domu. Návštěvník zažívá hru prostorů, kdy stoupá po skrytých schodištích, aby následně objevil otevřený prostor knihovny. Silné vymezení zázemí a samotné čítárny – průchod vždy přes jádro, což odporuje autorovu záměru o uvolnění dispozic.
Technicko konstrukční řešení B Řešení bylo zvolené na základě inspirace průmyslového rázu platformy Sévelin. Přiznané konstrukční řešení společně s fasádou z perforovaných plechů udává celý ráz domu.
Formální úroveň C Grafické vyjádření je nevyvážné. Řezy by měly ukazovat zejména prostory a jejich charakter. Především ty podélné jsou velmi špatně čitelné. Ve výkresu 1.NP nezobrazovat zároveň půdorys podzemního parkovaní - nelze následně číst prostorové vztahy v parteru. Naopak situace je velmi přehledně zpracovaná.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 64118