SUPERATOVÁ, A. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Umístění programu k okraji struktury platformy s přímou návazností na metro dává velký potenciál dalšího vývoje území. Volná plocha „náměstí“ je jeho regulačním prvkem. Definuje vztah dalšího zastavění ke Knihovně. Rozdílná návaznost městských prostorů na každý z objemů vyvolává napětí začleněním většího programu knihovny do stávající struktury a nebezpečí monumentality se ztrácí. Je škoda, že ilustrace městských prostorů tuto sílu vztahů nevyjadřuje a z knihovny se nepřesně stává čelo velkého prostoru. Knihovna Prostorová struktura je jasně orientována do veřejného prostoru platformy, až příliš se otáčí zády k zelenému pruhu jižní hrany a trase metra. Charakter velkých prostorů touto volbou ztrácí vztah a vazbu k jihu, zelenému pásu, silné identitě hranice území všech platforem. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Postupný vývoj projektu je založen na lineární práci během jednotlivých úseků mezi společnými kritikami. Hledání odpovědí vedlo k jednodušším řešením. Výsledná práce má potenciál dalšího vývoje projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Křikavová, Iva

Velká snaha vytvořit pestrý, bohatý koncept budov, venkovních a vnitřních prostor. Roztříštěnost projektu, chybí jasná myšlenka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Dostavěním 3 nových domů a vytvořením náměstí získává struktura platformy drobnější měřítko. Dva domy knihovny mají rozdílné postavení v souvislosti s náměstím, které více podporuje ten východněji situovaný – knihovnu pro děti. Koncept tkví v myšlence pokračování v linearitě stávajícího zastavění, ale zároveň pracuje s druhým směrem mezi knihovnou pro děti a náměstím.
Architektonické řešení C Koncept je založený na dvou půdorysně totožných domech knihovny, které však nemají stejný charakter a význam. Vzniklé domy téže knihovny mají konfliktních několik bodů. Prvním je jejich výška, kdy knihovna pro dospělé, která ukončuje zastavění platformy, je nižší než knihovna pro děti. Druhým je fasáda parteru na straně pěší zóny, která je oproti vyšším patrům zapuštěná, změna opět nastává v domě knihovny pro dospělé, kdy z linie nového zastavění vybíhá prostor obchodu. Třetí se týká vstupního podlaží s výškou stropu přes dvě patra, který se v domě pro děti, oproti tomu druhému, částečně uzavírá. Vyjádření fasád je ve smyslu otevření se směrem k pěší zóně a uzavření do ostatních stran.
Provozní řešení B Provozní řešení je jasné, zázemí a jádra jsou orientovány na jižní stranu domu. Jednoduchost se ztrácí s otáčením komunikačních jader a v patře s administrativou.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukce je jasná, detail podrobně vypracovaný.
Formální úroveň B Dobrá grafická úroveň, pozor na stavební vyjádření půdorysu střechy a zbytečně výrazné legendy.
Navrhovaná známka
C
Body
78

eVSKP id 64120