GRÍSOVÁ, P. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá práce postavená na konceptu přiřazení jasně definovaných charakterů jednotlivým provozním celkům (kompaktní dvojice sálů, sevřená minimalistická „kába“ kina, vzdušná knihovna s vnitřní dvoranou) z původně indiferentní bezpohlavní srostlice. Tato část je nejsilnějším momentem celé práce. Lehce diskutabilním se může jevit navrhované vnější architektonické řešení, ve kterém autorka reaguje na různorodé potřeby prosvětlení interiérů objektu sálů použitím jakéhosi nehomogenního krajkového průčelí. Ano je to ornament, ale snad to není zločin. Samostatný přístup k práci, analytické zhodnocení potenciálu i omezení v území dokládá koncepční myšlení i schopnost autorky obstát v praxi. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý a samostatný přístup k práci na diplomním projektu s dobrým “time managementem”. V závěrečné fázi se projevily autorčiny již nabyté bohaté profesní zkušenosti vedoucí k v podstatě profesionální finální vizáži projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Havliš, Karel

Práce je na velmi dobré úrovni, stačilo by lépe zhodnotit předchozí práce v minulých semestrech a byla by excelentní, jednotlivé pasáže to vyjadřují připomínkami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Přesto, že práce navazuje na předcházející semestry, které byly zaměřeny na analýzy města i dotčených staveb (především na urbánní souvislosti), není to v předložené diplomové práci dostatečně zhodnoceno.Transformace „postsocialistického“ kulturního centra je mimo jiné také proměnou veřejných prostorů, které nově interpretované kulturní centrum dotváří.Potřebné výchozí informace o prostorovém konceptu začlenění do veřejných prostorů města v závěrečné práci chybí.Urbanistické řešení je presentováno pouze situací „širších vztahů“ 1:1500 a situací kulturního centra 1:500 bez textových legend nebo popisů. Stačilo „inovovat“ několik výkresů ze zimního semestru a doplnit o skutečné širší souvislosti městského centra.
Architektonické řešení B Prostorový koncept transformace kulturního centra založený na redukci „slepence“ různých programů na tři individuální samostatné celky s vlastní architekturou je správný. Společné podzemní podlaží, které limituje osamostatnění jednotlivých programových celků je ale také částečně propsáno do uvolněného parteru, který nově vzniklé kulturní objekty propojuje ve veřejném prostoru. Společný parter je důležitým pojítkem nejen mezi kulturními objekty centra, ale je také součástí veřejného prostoru města. Úloze parteru mělo být věnováno stejné pozornosti jako fasádám nebo střechám. Kvalita parteru s lidským měřítkem a tomu odpovídajícím architektonickým detailem ale není v práci ukázána.
Provozní řešení A Potřebné osamostatnění a nezávislý provoz tří samostatných celků byly limitovány (zejména technickými možnostmi společného podzemního podlaží). Předložené řešení v rámci prostorových možností tuto úlohu splňuje. Z výkresů půdorysů i z prostorových schémat jsou patrné fungující vazby a prostorové návaznosti, v diplomové práci jim byla věnována patřičná pozornost
Technicko konstrukční řešení B Protože prostorový koncept počítá s redukcí stavebních objemů, částečnou nebo úplnou demolicí, bylo by vhodné doplnit podrobněji informace o úplném odstranění, nebo ponechání a novém využití původních konstrukčních částí. Prostorový 3D model ukazuje pouze redukci objemů. Konstrukční principy jsou ale podrobně dokumentovány s patřičnými detaily u nových částí stavebních konstrukcí.
Formální úroveň A Grafické zpracování je velmi pečlivě provedeno. Prostorová schémata vhodně informují o složitějších funkčních i prostorových vazbách. Škoda, že u některých výkresů chybí potřebné legendy, hodily by se zejména u situací a výkresu parteru s povrchy v exteriérových částech.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 64133