PORTYŠ, J. Binokulární vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Student Jakub Portyš se ve své práci zabýval studiem fyziologie binokulárního vidění a jejího využití pro optimalizované stereoskopické snímání a projekci. Student v práci vycházel mj. ze souboru celkem 28 vhodně zvolených odborných zdrojů. Cíle práce byly splněny dle zadání, i když literární rešerše binokulárního vidění a jeho parametrů je velmi stručná. Popis řešení je vyhovující a odpovídá provedené práci. Student pracoval na teoretické i experimentální části práce během roku velmi intenzivně a to samostatně i s pomocí konzultací. Je nutné poznamenat, že při řešení práce se musel student vyrovnat s řadou nezaviněných problémů spojených se změnou vedoucího práce, což značně ztížilo provedení zejména experimentální části. Výsledky předložené práce jsou akceptovatelné na inženýrské úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Diplomant Jakub Portyš vypracoval diplomovou práci na téma binokulárního vidění. Práce je napsána na osmdesáti stranách a je rozdělena do osmi kapitol včetně závěru. Text je přehledný, srozumitelný a logicky členěný. Celkově prezentovaná práce působí dobrým dojmem, včetně prezentovaných výsledků a jejich diskuze. Úroveň práce snižují jen nekvalitní převzaté obrázky (např. 3.3, 4.6. či 5.4). Z hlediska splněného zadání je práce z velké části splněna. Výhradu mám k bodu zadání, kde měla být provedena rešerše „možností měření parametrů binokulárního vidění“. Zde mohl autor například popsat metody pro testování kvality binokulárního vidění v medicíně a z nich případně vyjít v praktické části práce. Další body práce jsou již, dle mého názoru splněny. Oceňuji kvalitně zpracovanou část popisující návrh scén a parametrů snímání s využitím dostupného programu Stereobrain a využití potřebného teoretického základu. Scény, jejich prezentaci a vyhodnocení je pak metodicky správné. Jen mohlo být osloveno více respondentů pro studii, což autor sám přiznává. Diplomant tedy prokázal, že je schopen samostatně a na inženýrské úrovni vyřešit zadaný problém. Přes uvedené připomínky hodnotím práci stupněm B/85bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 65500