TRNKÓCY, T. Návrh a realizace testovacího zařízení manipulačního mechanismu vzorku pro elektronový mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Trnkocy se ve své práci zabývá návrhem a implementací testovacího zařízení pro manipulační mechanismus vzorku v elektronovém mikroskopu. Práce byla vypracována ve spolupráci se společností FEI. V práci je stručně popsán princip elektronového mikroskopu a jsou uvedeny jednotlivé testovací procedury, pro které je konstruované zařízení určeno. Jádro práce pak tvoří návrh vlastního zařízení a implementace software. Cíle práce byly beze zbytku splněny. Na práci hodnotím pozitivně její určení pro praxi, pokud je mi známo, bylo již zařízení úspěšně testováno u výrobce mikroskopů. Pan Trnkocy pracoval zodpovědně a samostatně. Jeho práci hodnotím jako výbornou a po uspokojivém zodpovězení případných otázek oponenta doporučuji mu udělit titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Radoš, Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a implementací zařízení, které umožní testovat v práci popsaný mechanismus přímo u výrobce. V první části práce se student zabývá teorii elektronové mikroskopie a okrajově jsou zmíněny i jiné druhy mikroskopů. V další části jsou teoreticky rozebrány testovací procedury, požadované pro daný mechanismus a na jejich základě je poté popsáno vytvořené zařízení a v poslední části práce student popisuje vytvořený hardware a software zařízení. Práce je dobře členěna do jednotlivých oddílů, nicméně velká část pojmů je vysvětlena až během popisu jiných části zařízení. Dále v teoretické části práce chybí zmínka o jiných typech měřicích metod a důvod, proč tyto metody nebyly vybrány. Praktická část práce – tj. tvorba software v systému LabView a vytvoření dílů na testovací zařízení jsou zvládnuty velmi dobře. Student byl schopen vyřešit i vedlejší aspekty mechanických dílů, jako jsou hmotnost, tuhost a modularita a to využitím moderních dostupných prostředků a metod, jako 3D tisk. Také modularita vytvořené aplikace přináší možnost budoucího vylepšení zařízení bez nutnosti markantního zásahu do jednotlivých bloků. Vytvořené uživatelské rozhraní splňuje požadavky na jednoduchost obsluhy a neumožňuje uvést testované zařízení do neočekávaného stavu Všechny cíle práce byly splněny a část nově vytvořeného testovacího zařízení byla již otestována u výrobce. Pozitivně hodnotím také to, že práce byla psána v angličtině, i když se v práci objevuje množství gramatických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65544