CHROBOCZEK, D. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomoci časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: Jakou formu reklamy byste firmě doporučil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cieslarová, Dagmar

Cílem práce, který si student vytýčil, je zhodnocení ekonomické situace ve firmě podle výsledků analýz vybraných ekonomických ukazatelů a predikce budoucího vývoje na základě historických dat pomoci časových řad, který se mu podařilo naplnit. Práce je členěna přehledně do několika kapitol, ve kterých nás student nejprve seznamuje s teoretickými informacemi a následně prakticky představuje analýzu vybraných ekonomických ukazatelů ve firmě a na závěr s vlastními návrhy možného řešení. Práce na mě celkově působí velmi dobrým dojmem. Výběr tématu je dobře zvolen v době ekonomické recese, ve které se nachází i analyzovaná firma. Hloubka analýz a vlastní přínos autora je úměrný znalostem, které během studia načerpal. Z formální či stylistické stránky nemám k této práci žádné významné výtky. Bakalářská práce splňuje požadované zadání, student prokázal v rámci této práce své schopnosti a jeho práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65541