ROZSYPÁLEK, T. Rekonstrukce stanice pro testování převodovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klapka, Milan

Předloženou diplomovou práci považuji za dobrou. Autorovi bych vytkl, že se nepokusil obecněji zpracovat možné způsoby řízení aplikovaných v průmyslu (PWM apod.). Oceňuji autorem vytvořený řídicí program, popsaný v práci. Autorem zvolená varianta hardware je kompromisem mezi rychlostí řízení a finanční náročností řešení. Jak ukázaly testy zaměřené na zjištění odezvy systému (které autor bohužel do práce nezařadil), je dosažená rychlost řízení stanice zcela dostatečná. Výhrady mám k fyzickému zpracování panelu pro řízení, kde by si realizace zasloužila větší péči. Také mám výhrady k předložené výkresové dokumentaci a to jednak ke kvalitě zpracování a také k předpisu drsností a zanedbání předpisu všeobecných tolerancí. Cíl práce byl i přes jisté výhrady splněn a proto lze práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Diplomová práce Bc. Tomáše Rozsypálka se zabývá modernizací řízení zkušební stanice převodovek na ÚK FSI VUT v Brně. Rozsahem největší je rešeršní část, která popisuje vybraná řešení na jiných pracovištích a dále např. algoritmy zpětnovazební regulace a využitelný HW firmy NI. Jádro práce spatřuji v návrhu řídícího SW a dále v implementaci moderní snímačové techniky. Občasné překlepy (vč. chybějícího textu na str. 39) nesnižují srozumitelnost předložené práce, která tak svým rozsahem, formou i obsahem naplňuje příslušné požadavky a svědčí o schopnostech diplomanta řešit samostatně inženýrské úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64083