SOUKUPOVÁ, L. Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Lucie Soukupová pracovala na DP již od loňského školního roku. V zadané problematice se velmi dobře zorientovala jak po stránce teoretické tak především po stránce praktické sestávající z provádění rozsáhlých experimentů jak v laboratoři CARRD v Rakousku (po dobu 2 měsíců) tak ve firmě Fimes pro kterou jsou výsledky určeny především.Práce má vysokou úroveň nejen po stránce formálního zpracování ale především svým obsahem, kdy výsledky jsou postupně aplikovány ve slévárně Fimes.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jedovnický, Jan

V diplomové práci byla dobře popsána nejen samotná technologie výroby keramické skořepinové formy, ale i její možné způsoby zkoušení a vyhodnocování. Studentka použila široké množství studijních materiálů a práci doplnila kvalitními a přehlednými obrázky. V práci bylo porovnáno několik variant skořepinových forem, u nichž studentka provedla různé zkoušky a dala i potřebná doporučení pro praxi. Tímto studentka splnila veškeré zadání a cíle, kterých mělo být dosaženo a potvrdila schopnost správní interpretace dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64085