GRYC, R. Návrh elektronického obchodu pro stavebniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Závěrečná práce je zaměřena na návrh elektronického obchodu pro stavebniny a konkrétně na objednávkový proces, který patří mezi specifika této oblasti. Autor se snaží postihnout komplexně tuto problematiku na základě konkrétních požadavků subjektu. V teoretické části je prostor věnován především specifikaci rozdílů při obchodování v této oblasti. V analýze se následně autor věnoval současnému stavu z hlediska realizace elektronických obchodů v této oblasti na základě dostupných systémů a konkurenčních elektronických obchodů. V návrzích se pak autor věnuje konkrétní specifikaci objednávkového procesu, přičemž hlavní důraz je kladen na základní požadavky pro realizaci. Dle mého názoru práce naplnila stanovený cíl, je zpracována na dobré úrovni a může posloužit jako podklad pro další rozvoj elektronického obchodování se stavebninami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Weirich, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65530