BLAHUT, M. Návrh elektronického obchodu pro Milibabka s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce se zabývá návrhem realizace elektronického obchodu pro konkrétní firmu. Autorovou silnou stránkou je snaha o komplexní pojetí této problematiky pro zdůvodnění a realizaci jeho návrhů. Stanovený cíl práce byl naplněn. Práci by se mohlo vytknout formální zpracování především v rovině odborné terminologie (výzkum x průzkum, apod.) a rovněž práce se zdroji by mohla být na lepší úrovni. Otázky k obhajobě: V jaké fázi se nachází realizace Vašich návrhů? S jakými personálními zdroji počítáte při návrhu na využití sociálních sítí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Paszanda, Leona

Bakalářská práce je zaměřena na návrh elektronického obchodu pro konkrétní společnost. Stanoveného cílu v této práci bylo dosaženo, a to jak z pohledu provedených analýz, adekvátnosti použitých metod a vlastního řešení, tak i v oblasti formálního zpracování, jazykové i stylistické úpravy. Práce je na velmi dobré úrovni s konkrétním návrhem řešení pro danou společnost včetně kalkulace vstupních nákladů. Autor k práci přistupoval velmi zodpovědně, provedl jak vybrané analýzy strategického marketingu včetně marketingového šetření, tak výběrové řízení poskytovatele elektronického obchodu, přičemž bral v potaz finanční možnosti dané firmy včetně znalostí a zkušeností s internetem majitelky firmy. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou – známkou B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65533