VYSLOUŽIL, D. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Student splnil cíl práce, pracoval samostatně, a proto mu navrhuji hodnocení výborně (A).

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlařík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65562