VERFL, J. Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Janotková, Eva

Předložená bakalářská práce obsahuje 29 stran textu v tištěné formě. Práce je členěna do dvou kapitol doplněných o úvod, závěr, seznam použitých zdrojů a seznam použitých zkratek a symbolů. Práce zcela splňuje požadavky a cíle zadání, je logicky uspořádaná a má vyhovující grafickou úroveň. Student při jejím řešení prokázal schopnost práce s odbornou literaturou. V práci je řada přepisů a drobné gramatické chyby. V elektronicky odevzdané verzi práce chybí zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fišer, Jan

Práce pana Jana Verfla je na téma Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy. Většina práce je doslovnou citací z lit. zdroje [1] a postrádá tak základní požadovaný rys kvalitní rešerše a to sice citace z více různých kvalitních zdrojů. Navíc jazyková úroveň odstavců, které nejsou doslovnou citací je slabá, text obsahuje chyby a stavba vět a odstavců dosti často postrádá logičnost (viz úvod práce, závěr, první věta v kapitole 1.1.1, druhý odstavec v kapitole 1.1.3). První věta abstraktu je spíše větou hodící se do úvodu. Problematika využití tepelných čerpadel je zmíněna pouze ke konci práce a to jen okrajově. Seznam použité literatury je poměrně chudý a popis internetových zdrojů je nedostatečný. Student však splnil požadavky zadání, a proto práci pana Jana Verfla hodnotím stupněm uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 12677