SUROVEC, T. PLC program pro řízení licí věže při výrobě plynosilikátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zezulka, František

Diplomant měl za úkol návrh a realizaci řídicího programu pro řízení licí věže ve výrobně plynosilikátu. Technologie je řízena programovatelným automatem Simatic S7-300. Diplomant prokázal velmi dobré schopnosti při návrhu řídicího systému na bázi PLC, ovládl technologické zařízení, ovládl práci v systému STEP 7, navrhl řídicí systém, napsal a odzkoušel řídicí program. Pracoval samostatně, konzultoval svůj postup s konzultantem ze zadávající firmy IVAR Brno. Zadání práce je splněno v plném rozsahu. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Doporučuji práci Tomáše Surovce k obhajobě s výborným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Úkolem práce je vytvoření a testování řídicího programu pro PLC, určeného do reálného provozu. Zadání je po odborné stránce náročné a pracné. Předložená práce toto zadání splňuje. Zpracování práce je na velmi dobré úrovni, s odpovídajícím rozsahem jednotlivých částí. Práce je členěna logicky, s podrobným rozborem problému a postupu řešení. Zvolená koncepce řešení je správná. V práci postrádám podrobnější popis ověřování v reálném provozu. Předložená práce dokládá inženýrské schopnosti studenta. Navrhuji hodnocení výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 12676