HEGER, J. Návrh QMS v malé organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si zvolil téma aktuální - zavedení systému managementu kvality ve vybrané organizaci. Aktuálnost nespočívá v novosti problému, ale v tom, že je projevem určité renesance - mezi často jen formálně deklarovanými systémy managementu kvality, zřejmá snaha o skutečné zvládnutí procesů s cílem plnit požadavky zákazníků při vynaložení přiměřených nákladů. Jako základní metodický přístup zvolil netradičně DMAIC, obvyklý u projektů Six Sigma. Ukázalo se, že tato volba byla dobrá, protože odpovídá doporučovanému postupu zavádění systémů managementu kvality. Diplomant prostudoval doporučenou literaturu jak k otázkám systému managementu kvality, tak k metodice DMAIC (Six Sigma) a vytvořil si vlastní postup, který potom aplikoval ve vybrané organizaci. Jako praktický výstup zpracoval koncept Příručky kvality a některé formuláře, jako základ systému záznamů (zpětná vazba v systému managementu). Zvolené cíle splnil a prokázal způsobilost řešit náročné technické a organizační problémy. Pravidelně konsultoval, na konsultace býval vždy připravený. Pracoval samostatně a iniciativně. DP je přínosem pro školu i pro pracoviště, na němž byla vytvořena. Námět do diskuse při obhajobě: Objasněte cyklus DMAIC jako proces inovace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krásová, Anna

Diplomová práce řeší aktuální otázku mnohých organizací - procesní způsob řízení. Diplomant zvolil netradiční přístup - metodu DMAIC, kterou aplikoval na konkrétní organizaci. Ve své práci identifikoval současný stav v organizaci, určil hlavní proces a jeho průběh s modifikací na novou a opakovanou zakázku. Pro potřeby dané organizace vytvořil „Koncept příručky jakosti“, do které zahrnul základní požadavky kriteriální normy pro certifikaci systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, navrhl obsah potřebných formulářů. Diplomant cíle zadání splnil, navržená forma příručky může sloužit jako základ pro konkrétní dokument v dané organizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64000