ROZKOŠNÝ, M. Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

V době zadání diplomové práce nebylo zřejmé, že v ukázce pohonu nebudou potřeba programátorské práce. Vhodnou aplikací prostředí STARTER fy Siemens diplomant zajistil potřebný provoz pohonu na profesionální úrovni. Z toho důvodu se řešitelské práce jeví jako relativně málo náročné. Proto byl diplomant v průběhu práce vyzýván, aby výsledky experimentů podrobně analyzoval a tím prokázal své inženýrské schopnosti i v oblasti teorie (přenosy, vliv nelinearit atd.). To se stalo jen částečně. Pozitivním výsledkem je výborně realizované experimentální pracoviště s velmi dobrým využitím v laboratorní výuce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním dynamických vlastností synchronního elektromotoru jenž je řízen frekvenčním měničem z prostředí STARTER. Jedná se o relativně málo náročnou úlohu z hlediska praktické realizace i teorie. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Popisky os grafů jsou v celé práci malé, tudíž špatně čitelné. V anotaci i v úvodu je nesprávně použito označení asynchronní motor přesto, že je v zadání specifikováno použití motoru synchronního. Autor zhotovil mechanickou i elektrickou část laboratorního přípravku. Provedl řadu měření, ale bez podrobnější analýzy dosažitelných dynamických vlastností pohonu. Toto je nejmarkantnější v kapitole 6, kde je uvedena spousta výsledků experimentů bez hlubší analýzy. Dále autor v kapitole 6. často zaměňuje označení momentu setrvačnosti za zátěž. Předložená práce plně nevypovídá o možných inženýrských schopnostech autora. Cíle práce však byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 64309