HAVLŮ, M. Využití biomasy v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Jiří

Na rozdíl od většiny publikací o energetickém využívání biomasy bylo cílem této práce zmapování zkušeností jednoho konkrétního spotřebitele biomasy. Autor si zvolil městskou kotelnu v Nové Cerekvi. Práce měla rešeršní až dokumentární charakter a jejím základem byla komunikace s pracovníky příslušné firmy. Informace sebrané v rámci případové studie poskytují dobrý obraz příslušného provozu, jak po stránce strojní a technologické, tak po stránce ekonomické. Práce odpovídá svým rozsahem zadání a dokonce jej přesahuje v úvodní obecné části, která představuje biomasu jako zdroj energie v širším pohledu. Student prokázal velkou pracovitost, cílevědomost, pečlivost a iniciativu. Bakalářskou práci proto hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Recman, Milan

Základem bakalářské práce je případová studie kotelny na biomasu v Nové Cerekvi. První část práce je teoretická. Autor v ní popisuje základní vlastnosti biomasy s ohledem na její energetickou využitelnost a naznačuje obsah celé práce. Druhá část pojednává o provozních a ekonomických aspektech kotelny, používaných palivech a charakteru rozvodné sítě. Z formálního hlediska bych vytknul nesoulad v označení kapitol (číslování kapitol v obsahu neodpovída zcela číslování ve zbytku práce) a nejednoznačně a nechronologicky uvedené zdroje. Uvedené nedostatky ovšem nepovažuji za zásadní. Z věcného hlediska nemám výhrady a doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9810