POLÁK, M. Legislativa evropské unie o zneškodňování odpadů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Jaroslav

Práce překročila zamýšlený rozsah. Získávání konkrétních údajů o legislativě zemí EU byl patrně velmi obtížný úkol. Student pracoval velmi samostatně a předložená práce má docela dobrou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beňo, Zdeněk

Předložená bakalářská práce je zaměřena na legislativu evropské unie, konkrétně problematiku zneškodňování odpadů. Autor se v práci zabývá přehledem o platných normách nejen v ČR, ale i v členských státech EU, jako jsou SRN nebo Rakousko. V úvodní kapitole autor stručně popisuje přehled legislativy k ochraně životního prostředí v České republice. Následující kapitola je věnována odpadovému hospodářství jak ČR, tak EU. V této kapitole jsou uvedeny platné legislativní předpisy týkající se nakládání s odpady v ČR, SRN a Rakousku, pro Zákon o odpadech ČR jsou vysvětleny základní pojmy. Problematika skládkování je předmětem třetí kapitoly, kde jsou porovnány i současné stavy skládkování v ČR, SRN a Rakousku. Čtvrtá kapitola porovnává situaci jednotlivých zemí v oblasti skládkování, je uvedena legislativa EU. Podobně je tomu i v páté kapitole, kde je porovnán stav týkající se recyklace odpadů. Na závěr je provedeno grafické srovnání nakládání s odpady v jednotlivých zemích EU. Bakalářská práce byla vypracována v souladu se zadáním. Základní právní normy pro oblast ochrany životního prostředí v ČR a EU jsou uvedeny přehledně a srozumitelně. Popis situace nakládání s odpady v jiných zemích EU poskytuje obraz o možných přístupech k danému problému. Stylistická stránka práce i gramatika jsou téměř bez vad, až na pár drobných nedostatků. Mezi ně lze zařadit, vyjma již zmíněné gramatiky, příliš malé grafy na str. 15 a 21. Celkově ale hodnotím práci jako velmi zdařilou. Po věcné stránce je její úroveň dostačující, student pracoval svědomitě a pečlivě. Obtížnost předložené práce je přiměřená bakalářské práci, autor její cíle splnil a mohu ji proto doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9818