VÁŇA, T. Měření intervalů QT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Autor prostudoval a popsal sedm různých algoritmů pro měření intervalu QT, resp. detekci začátku komplexu QRS a konce vlny T. Čtyři z těchto algoritmů realizoval a testoval na datech knihovny CSE. Nad rámec zadání realizoval svůj detektor komplexů QRS, což se mu nakonec trochu vymstilo, protože jeho nenáročná realizace nebyla dostatečně spolehlivá a následkem toho musel několik signálů z testování vyřadit. Získané výsledky mezi sebou porovnal a provedl také srovnání s referenčními hodnotami zmíněné knihovny. Konstatuji, že autor splnil požadavky formulované v zadání práce. Pravidelně navštěvoval konzultace a projevil schopnost samostatné odborné práce. Jeho aktivitu během řešení projektu hodnotím kladně.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Chrobák, Martin

Student se ve své práci zabýval návrhem metodiky pro automatické rozměření intervalů QT v signálu EKG. Teoretická část je věnovaná rozměření signálu EKG, intervalu QT a metodám pro jeho detekci. V této části mi schází popis jednotlivých morfologií komplexu QRS z tab. 1 a dále u Philipsovy metody není vytvořena tečna, jak autor uvádí, ale přímka spojující dva body v signálu. Navržené přístupy pro automatické rozměření intervalu QT a výsledky jejich testování jsou popsány v praktické části. Tady nesouhlasím s tvrzením, že R detektor nebyl jednou z hlavních součástí této práce. Jeho funkce je nezbytná pro další rozměření a tudíž se předpokládá jeho vyšší kvalita. Po formální stránce bych měl výtky jen k tomu, že práce obsahuje hodně překlepů nebo chybějících slov a je číslována i před úvodem. Jinak je text přehledný, srozumitelný a logicky členěný. Celkově prezentovaná práce působí dobrým dojmem, včetně prezentovaných výsledků a jejich diskuze. Přes zmíněné nedostatky zadání bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65442