EBRINGEROVÁ, V. Biomechanická studie kyčelního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Studentka se výborně zhostila zadání bakalářské práce, které navazuje na její současnou výuku, ale není předmětem této výuky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předkládaná bakalářská práce, v rozsahu 41 stran, se zabývá problematikou z oblasti biomechaniky. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. Řešitelka prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou a umí aplikovat znalosti z odborných předmětů při řešení biomechanických problémů. Práce je zaměřena na rozbor silových výslednic u fyziologického a patologického kyčelního kloubu. Při řešení stykových sil studentka využila jak grafické řešení, tak i analytický výpočet. V poslední kapitole se uchazečka zabývá tvorbou výpočtového modelu kyčelního kloubu a řešení pomocí metody konečných prvků (MKP) v programovém prostředí ANSYS. Z práce je patrné že řešitelka zvládá vytvoření dílčích modelů (model geometrie, model materiálu a model zatížení), které jsou nutné k řešení úloh pomocí MKP. Tato kapitola podstatně zvyšuje úroveň celé práce. Z formálního hlediska je práce srozumitelně a pečlivě napsaná. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29095