VLACHYNSKÁ, A. Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maděránková, Denisa

Z formálního hlediska je bakalářská práce v pořádku, jen v seznamu citované literatury jsou drobné chyby. Studentka se měla zabývat vyhledáváním AG bohatých oblastí v sekvencích DNA. K tomuto tématu není mnoho odborné literatury, ani k tomuto neexistují žádné dostupné nástroje. Studentka realizovala principiálně jednoduchý vyhledávač AG bohatých oblastí, který dostatečně popsala pseudokódem a vývojovým diagramem. Pomocí implementovaného vyhledávače provedla analýzu souboru sekvencí člověka, šimpanze a myši na výskyt AG bohatých oblastí. Výsledky analýzy jsou dostatečně diskutovány. Oproti předpokladu uváděného v literatuře, její výsledky nepotvrdily, že AG bohaté oblasti se vyskytují častěji v kódujících oblastech. Správně však podotýká, že její analýza byla na malém souboru dat, a tak její výsledky nelze zobecňovat. Všechny body zadání byly splněny.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Alžběta Vlachynská se ve své práci zabývala bioinformatickými metodami pro vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin v DNA sekvencích s využitím numerického zpracování. Text práce je v rozsahu 48 stran (bez příloh) a obsahuje seznam 28 pramenů. Jejich relevantnost a odbornost je diskutabilní, často se jedná o nerecenzované zdroje. Je pravdou, že numerické sledování obsahu adeninu a guaninu v molekule DNA je dosud nepublikované, nicméně autorka se mohla opřít o publikace, které se zabývají obdobnými úlohami. Po formální stránce je práce standardně zpracovaná, úprava textu, popisy obrázků a číslování jsou akceptovatelné. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. Pouze část diskuse se mísí s popisem výsledků, nicméně vzhledem k výstupům práce to lze akceptovat. Nevhodně je v textu práce použita nesourodá směs vět v 1. os. j. č., 2. os. mn. č., v minulém čase a přítomném čase. Pro usnadnění čitelnosti je nutné použít v odborných textech obvyklého vyjádření např. v trpném rodu a minulém čase. Popis vlastní metody se také prolíná s výsledky řešení, což snižuje přehlednost textu. Nicméně zadání práce bylo splněno, metoda byla realizována a dostatečně ověřena. Vzhledem k velmi hodnotným výsledkům práce lze odhlédnout od méně pečlivého zpracování textu práce.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 65444