MARŠÁNOVÁ, L. Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Studentka se zabývala studiem možnosti použití kumulantů vyšších řádů pro klasifikaci EKG. Práce obsahuje výstižnou rešerši z oblasti elektrokardiografie, teorie kumulantů vyšších řádů a jejich použití pro automatickou klasifikaci EKG. V této části se objevily chyby ve vzorcích pro vypočet poměru signál-šum a korelačního koeficientu. Pro ověření vlastnosti kumulantů byla vytvořená databáze fyziologických a patologických QRS-T segmentů za použití experimentálních záznamů zvířecích elektrogramů. Bylo provedeno kvalitativní a statistické vyhodnocení základních vlastností kumulantů, a také některých parametrů odvozených z průběhu původních elektrogramů a kumulantů. Nad rámec zadání byla provedená klasifikace několika typů QRS-T segmentů pomocí dopředné umělé neuronové sítě. Výsledky klasifikace na základě původních průběhů segmentů byly porovnány s výsledky klasifikace na základě kumulantů a jejich parametrů, a také s výsledky jiných autorů. Studentka je samostatná a pilná. Prácí proto hodnotím velice kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Studentka v předkládané práci srozumitelně popisuje využití kumulantů pro klasifikaci EKG cyklů. Koncept práce je promyšlený, a porozumění zadané problematice se odráží v logické návaznosti kapitol. Teoretický rozbor čerpá z bohaté literární rešerše a zvlášť na něm oceňuji kapitolu 3, která shrnuje současně používané přístupy ke klasifikaci EKG pomocí kumulantů. Praktická část práce je rozsáhlá, každý krok je důsledně dokumentován. V první části praktické části jsou nad rámec zadání ověřovány vlastnosti kumulantů, což přispívá k věrohodnosti následných dosažených výsledků. V druhé části praktické části jsou vypočteny kumulanty reálných dat. Dosažené výsledky jsou srozumitelně popsány a vhodně interpretovány, a následně jsou statisticky zhodnoceny. V třetí části praktické části je popsán návrh neuronových sítí pro klasifikaci jak EKG cyklů, tak jejich příznaků. I zde jsou výsledky výborně popsány. Obsah praktické části překračuje meze zadání, a kvalitou zpracování se blíží diplomovým pracem. Práce samotná tak zanechává velmi dobrý dojem, který podtrhuje její formální zpracování a volba literatury. Jediným nedostatkem jsou ojedinělé výskyty překlepů.

Navrhovaná známka
A
Body
99

eVSKP id 65408