SLOUKA, P. Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balogh, Jaroslav

Předložená práce obsahuje kvalitní úvod do problematiky anatomie a fyziologie svalů i elektromyografie obecně. Tvoří tak dobrý základ pro vlastní návrh zařízení pro snímání EMG signálu z horní končetiny. Návrh obsahující vstupní zesilovače, aktivní zem, filtry, zvukový výstup, napájecí zdroj i galvanické oddělení byl prakticky realizován a je plně funkční. Student vytvořil i jednoduchou aplikaci ve vývojovém prostředí LabVIEW pro zobrazení snímaného signálu. Student byl velmi aktivní, hojně využíval konzultace a dobře pracoval s literaturou. Součástí práce je kvalitní diskuze dosažených výsledků. Zadání bylo splněno v celém rozsahu a práci hodnotím výborně / A.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Chmelař, Milan

Pan Petr Slouka měl za úkol v rámci své bakalářské práce navrhnout a sestrojit jednoduché zařízení pro měření elektrické aktivity svalů. V rámci své práce se měl také seznámit s problematikou elektromyografie včetně způsobů snímání signálů a navíc také s anatomií lidské paže s cílem najít vhodná místa pro snímání signálu. Pan Slouka především prostudoval dostupnou literaturu týkající se jednak elektromyografie, ale i literaturu zaměřenou na elektronické obvody, které jsou součástí jeho práce. Z hlediska obsahu předložené bakalářské práce je nutno konstatovat, že její převážná část je věnována problémům spojeným s návrhem a realizaci zařízení pro snímání aktivity svalů. Předložená bakalářská práce má logickou strukturu. Návrh zařízení vychází z blokového schématu, které je uvedeno na str.12 (obr.3.1). Vstupní zesilovač je diferenční, s aktivní zemí, což je výhodné s ohledem na dosažitelný skutečný diskriminační činitel. V bakalářské práci je uvedena řada obrázků, které usnadňují orientaci v textu. K předložené bakalářské práci mám následující připomínky: 1. Není zřejmé, co se myslí pod pojmem (viz str.15 Použitá filtrace)-Zvolení frekvenčního rozsahu pro filtraci je vhodné na 20-500Hz s hlavním frekvenčním spektrem signálu od 20 do 150Hz. 2. Str.17 obr.3,5 – zde by bylo možná vhodnější použít přepínače ke zkratování odporů. Pokud totiž v tomto případě přepínač nesepne, zesilovač se rozkmitá, v navrhovaném řešení by došlo jen ke změně zesílení. Závěr Předložená bakalářská práce splňuje zadání. Pan Petr Slouka zařízení pro snímání elektrické aktivity svalů nejen navrhl, ale také sestrojil. Prokázal, že zařízení je funkční, což je v předložené bakalářské práci dostatečně doloženo. Připomínku k zapojení obvodu na str.17 lze přičíst konstruktérské nezkušenosti. Obvod i v tomto zapojení musí být funkční. I když mám k předložené bakalářské práci dvě připomínky, nijak to její hodnotu nesnižuje. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 65426