NICÁK, M. Moderní pouzdření a 3D systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti konstrukce 3D pouzder mikrosystémů se zaměřením na provedení SOP, jež je ekonomicky výhodná především pro malé a střední výrobní série. S ohledem na stále se snižující rozměry elektronických systémů a součástek vystupuje obecně do popředí nutnost využití třetího rozměru již u samotných elementárních částí. V průběhu zpracování diplomové práce vykonal diplomant spoustu experimentálních prací, přičemž využíval v plné míře laboratoř mikroelektronických technologií. Chodil na konzultace v pravidelných intervalech, ale přitom pracoval samostatně a o stavu řešení podával podrobné informace. Diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má logické členění, jež vyplynulo z postupně prováděných experimentů a daných časových možností. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová a rovněž jeho časová disponibilita odpovídala požadavkům. V experimentální části DP byla provedena řada předem plánovaných experimentů a jejich skladba vyplynula z materiálového zajištění, na němž se podílel diplomant nemalou měrou (např. obstarání kuliček s plastovým jádrem od japonské firmy Sekisui). Získané výsledky jsou srozumitelnou formou prezentovány jako obrázky, což je pro magisterskou úroveň postačující. Aktivita diplomanta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání a experimenty resp. výbrusy a zobrazení byly realizovány do poslední chvíle. To možná trochu ovlivnilo grafické zpracování samotné práce, kde má diplomant určité rezervy. Diplomant dokázal dobře pracovat s dodanou literaturou, byť jí v této oblasti v souvislé formě není nazbyt. Problémy mu nečinily ani cizojazyčné texty či případná emailová komunikace při zajišťování vzorků materiálů ze zahraničí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 12/20
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Student splnil beze zbytku zadání. Teoretická část je velice pečlivě a přehledně a vyčerpávajícím způsobem zpracovaná. Formálně lze vytknout některé drobné nepřesnosti a s tím související tvrzení např., str.34 - vodive hřebínky určitě nebudou hliníkové, str.50 - nepřesně je popsán princip pájení v parách a další, str.51 - graf teplotního profilu pro pájení v parách není nikde v textu popsán V praktické části student samostatně navrhl testovací motivy, které realizoval na organickém i anorganickém substrátě. Odzkoušel možnosti jejích vzájemného spojování v několika vrstvách neobvyklým způsobem pomocí pájecí pasty i tradičně kuličkami pájky. Použil pájecí pastu i kuličky pájky od různých výrobců v olovnatém i bezolovnatém provedení.od různých výrobců. Práce je doplněna velkým množstvím unikátních obrázků včetně technologického rozboru výsledků. Práci je třeba vytknout nevhodnou formu psaní textu, který jse hodí spíš pro beletrii, než pro odbornou zprávu. Cituji, "..sáhli jsme k měděnému plechu jehož měl doktor xy na U11 potřebný kus ... obeznámený student FEKT xy mi pomohl sestavit program ...a poté jsme začali s vrtáním." I přes uvedené nedostatky je práce velkým přínosem pro další technologický výzkum na ústavu a její výsledky budou použity v budoucnu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 23601