SURAN, D. Řetězový posunovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Jedná se o solidní konstruční zpracování řetězového posunovače, doložené výpočty. Nevýhodou tohoto řešení je 244mm široká a 120mm hluboká prohlubeň v podlaze po téměř celé délce dopravníku - jak je tuto prohlubeň možno zmenšit pro přejezdnost např. vysokozdvižnými vozíky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh řetězového posunovače. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání celkem splněna. Postup práce je přehledný. Rozsah řešení práce je úměrný velikosti bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dostatečná. Uspořádání osnovy práce je logické, pouze symboly a indexy na str. 31 se dablují s parametry v tabulce 4 (str. 20) a způsobuje mírnou nepřehlednost dosazených hodnot. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistickou úprava a pravopis je až na drobnosti (str. 11 a 20 =překlepy a str 29 netechnické vyjadřování) ve velmi dobré kvalitě. Práce je dle zadání psána ve slovenštině. Citace zdrojů literatury jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Citace na zdroje obrázků nebo na některé dosazené parametry nejsou uvedeny. Výkresová dokumentace je zdařilá. Připomínku mám k výrobnímu výkresu řetězového kola, kde ve vzorci (21) uvádí maximální obvodové házení a na výkrese uvádí v tabulce větší hodnotu ze vzorce (22). Práce je přesto hodnotná a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64324