KOPEČEK, V. Výroba krytu ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Celkové hodnocení zohledňuje práci s literaturou, originalitu, formální náležitosti vypracování, rozsah řešení, práci s literaturou a přístup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Práce Václava Kopečka je na velmi nízké úrovni a tomu také odpovídá celkové hodnocení. Z obsahu práce vyplývá, že bakalář nemá základní znalosti o technologiích tváření. Práce je plná chyb a odborných nesrovnalostí. Často užívá neodborné až lidové termíny, píše dlouhá souvětí, která nedávají smysl nebo se v nich čtenář ztrácí. Text je plný překlepů a špatných označení obrázků, rovnic i tabulek. Vypočtené hodnoty jsou ihned zaokrouhlované, odkazy u nadpisů ve velké míře neodpovídají obsahu psaných kapitol. Praktická část je velice stručná, chybí spousta výpočtů, zejména v ekonomické části. Vypracované ekonomické zhodnocení je zavádějící a neúplné. Práce má nepříliš kladné hodnocení, ale přesto doporučuji, aby se bakalář pokusil práci obhájit. K práci mám další neméně důležité připomínky a otázky: - Po stylistické stránce vytýkám, že český abstrakt není zarovnán do bloku. Bibliografická citace autora je psána s chybami, je zde uvedeno diplomová práce místo bakalářské, křestní jméno mělo být uvedeno v celém znění. V obsahu se vyskytuje kapitola „Tažná práce“, která tam nemá být. Text je podbarven šedou barvou, úvod je příliš stručný a nevystihuje nic podstatného. - Na str.10 autor popisuje ocel 17 240, přestože v abstraktu uvádí, že daná součást se vyrábí z oceli 17 247. V kapitole 3 dokonce uvádí, že materiálem je ocel 11 320. Tabulka 1 je nazvána: „Vlastnosti oceli ČSN 17 247“, ale v tabulce jsou hodnoty odpovídající oceli 17 240. - Na str. 13 je uvedena levná pořizovací cena tažného nástroje jako jeden z důvodů volby této výrobní metody. O tomto závěru by se dalo polemizovat. - Po odborné stránce upozorňuji na vztah (2.1) na str. 15, který je chybný, vztah (2.6) na str. 16 je pro stanovení celkového součinitele tažení, nikoliv pro součinitele tažení pro jednu operaci. Ze vztahu (2.7) na str. 16 nelze stanovit počet tažných operací, nýbrž hodnotu celkového součinitele tažení. V podstatě vztahy (2.6) a (2.7) jsou totožné. - Str. 16, číselné hodnoty součinitelů tažení uvedené na této straně odpovídají jen určitému poměru s0/D0 a není tedy možné tyto hodnoty brát za obecné. - V kap. 2.5 je odůvodnění použití vztahu pro výpočet tažné síly (2.16) nedostačující, vzorec (2.18) je chybný a vzorec (2.19) neúplný. - Výraz „gumový nástroj, gumová tažnice“ se již neužívá, (str. 12). - Kap. 2.3 Tažná mezera (str. 17), autor uvádí, že tažnou mezeru lze stanovit dle ČSN nebo dle Oehlera. Pokud tuto informaci napíše, musí upřesnit, o jakou ČSN jde a v obou případech uvést literární zdroje (totéž platí i pro kapitolu 2.4). - V kapitole 3.2 autor pro zhotovení výchozího polotovaru navrhuje postupové střihadlo, což je špatně, využito bude jednoduché střihadlo. Nástřihový plán na obr. 19 není nakreslen dle pravidel. - Výpočet potřebného počtu tažných operací je proveden obráceně. Autor přeci nemůže vědět, že v 1. operaci je schopen bez problému vytáhnout vnitřní průměr zadané součásti, tudíž ho do výpočtu nemůže dosazovat. Navíc se nemůže orientovat dle hodnoty součinitele tažení pro první operaci, kterou ještě nestanovil. - Ekonomické zhodnocení je zaměřeno pouze na stanovení nákladů na materiál. Cenu součásti autor stanovil až příliš jednoduše. Výsledek ovšem není možné brát jako směrodatný. - Na str. 28 v kap. 4 je nesprávně konstatováno, že z jedné tabule budou nastříhány 3 pásy plechu. - Seznam použitých zdrojů není psán dle platné normy ČSN ISO 690. V seznamu použitých symbolů měly být písmena řecké abecedy uvedené až za latinkou. - Rámeček na výkrese sestavy měl být upraven.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 64322