BARÁK, V. Specifika tváření elastomery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce je zpracovaná přehledně, v logickém sledu a s dobrou stylistickou úpravou. Vlastnosti elastomerů a jejich chování během stlačování je poměrně obtížná problematika, kterou autor stručně nastínil v kapitole 2. V následující kapitole autor uvedl známé metody tváření elastomery, které správně rozdělil dle konstrukce nástroje. I když tváření elastomery je dlouho používaná technologie, dokázal autor do této práce vnést představu o současném uplatnění této technologie v praxi. Práce splňuje všechny body zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. K práci mám následující připomínky a otázky: - V kapitole 1 autor uvádí, že nejčastějším tvarem polyuretanu pro tváření je váleček či hranol. O tomto tvrzení by se dalo polemizovat, neboť záleží především na dané metodě tváření. Například u technologie tažení, lemovaní, ražení apod. je nejrozšířenější tzv. elastomerový blok. - Na str. 10 je ve výčtu výhod při tváření eleastomerem užit výraz „obrobek“. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologii tváření, je namístě užít výraz „výlisek“. - V kapitole 2.1 autor uvádí, že modul pružnosti se pro elastomery určuje z tahové zkoušky. Dle mého názoru je pro určování modulu pružnosti v tomto případě mnohem používanější zkouška pěchovací. - Obrázek 2.4 na str. 13 nemá blíže vysvětleny symboly a označení, které se na něm vyskytují. - U vztahů pro výpočet síly nutné k přetvoření elastomeru (2.7) a (2.8) by bylo vhodné zdůraznit, že tyto vztahy se užívají pro vyšší hodnoty deformace elastomeru vyskytující se právě u tváření dílců z plechů a profilů. - Kapitola 2.3 Rozložení tlaku. Autor se zde obecně zmiňuje o provedeném experimentu. Účelné by bylo do textu uvést literární zdroj, ve kterém je tento experiment popsán. - Při popisu daných strojů autor užívá jednotky v cm/min. Ve strojírenství by bylo vhodnější užívat mm/min. Dále se tu vyskytuje jednotka tlaku PSI. V práci by bylo vhodnější přepočítat hodnoty tlaků a používat všeobecně uznávanou jednotku soustavy SI, a to Pa .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64335