POLÁK, P. Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řízení modelu automatické pračky a dopravní křižovatky nově zakoupeným programovatelným automatem Siemens řady S7-1200. Dalším cílem bylo vytvoření vzorových zadání a jejich vypracování. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí realizace programové části. Bylo třeba nastudovat práci s nově zakoupeným typem PLC. Student úspěšně zvládl implementaci programového kódu v prostředí TIA portálu v 11 a funkčnost navržených úloh ověřil na programovatelném automatu Simatic S7-1200. Navíc byla nad rámec zadání provedena vizualizace na panelu HMI a ukázka použití WEB serveru. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Práce se zabývá programováním vzorové úlohy pro řízení dvou EDU-mod jednotek s využitím programovatelného automatu a HMI panelu. Práce je vypracována systematicky a přehledně. Dalším rozšířením nad rámec zadání je využití webserveru, kterým automat disponuje. Práce je velmi přínosná pro výuku v předmětu „Programovatelné automaty“. Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64330