CHLUDIL, P. Pěchovací zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Výstupy práce odpovídají požadavkům zadání. Celkové hodnocení zohledňuje přístup studenta k jejímu zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Autor v práci předkládá přehled a význam pěchovacích zkoušek. Práce je zpracována na dobré úrovni. Některé obrázky - fotky - jsou ve špatné kvalitě. U obr. 28 a 35 lze těžko odhadnout velikost vzorků. U obr. 28 není uvedeno, o jaký materiál se jedná. Autor provedl i praktický experiment, avšak výsledky z tohoto experimentu nejsou dostatečně zpracovány. Výsledky v grafu (obr. 40) jsou uvedeny v závislosti síly na dráze. Tyto hodnoty se však závisí na výchozím geometrickém tvaru vzorku. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 64340