KOLÁŘ, P. Dopravní terminál v areálu bývalé továrny T. Bati ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Zadáním diplomové práce byl dopravní terminál pro obyvatele města Zlín, situovaný v bývalé továrně Tomáše Bati v místě , které spojuje historické město a „ bránu“ do revitalizovaného továrního prostředí. Bylo nelehkým úkolem zabránit kolizi různých dopravních přístupů a tahů pro motorickou , vlakovou i pěší obsluhu města a místa. Pro diplomovou práci byla jejich analýza zásadní a nezbytná , ale bohužel v práci chybí. Zvolená měřítka pro prezentaci návrhu nemají vypovídací schopnost. Urbanistické řešení je v měř. 1:2000, legenda neposkytuje nezbytné informace. Návrh objektu dopravního terminálu je v měř. 1.500. Architektonické řešení je minimalistické, ale typologické řešení jednotlivých funkčních úseků je nečitelné. Průvodní zpráva v rozsahu poloviny strany formátu A4 neodpovídá stavebnímu zákonu a nemůže být akceptována v práci na závěr magisterského studia. Celková prezentace degraduje hlavní myšlenku projektu, sloučení obslužné funkce autobusového a vlakového nádraží, které by mohlo být pro Zlín přínosné. Návrh vzniklý v rámci diplomové práce bude dán k dispozici magistrátu města Zlín.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 69 Přístup: Diplomant nevyužil svoji odbornou připravenost. Zadáním diplomové práce byl dopravní terminál pro obyvatele města Zlín, situovaný v bývalé továrně Tomáše Bati v místě , které spojuje historické město a „ bránu“ do revitalizovaného továrního prostředí. Bylo nelehkým úkolem zabránit kolizi různých dopravních přístupů a tahů pro motorickou , vlakovou i pěší obsluhu města a místa. Pro diplomovou práci byla jejich analýza zásadní a nezbytná , ale bohužel v práci chybí. Zvolená měřítka pro prezentaci návrhu nemají vypovídací schopnost. Urbanistické řešení je v měř. 1:2000, legenda neposkytuje nezbytné informace. Návrh objektu dopravního terminálu je v měř. 1.500. Architektonické řešení je minimalistické, ale typologické řešení jednotlivých funkčních úseků je nečitelné. Průvodní zpráva v rozsahu poloviny strany formátu A4 neodpovídá stavebnímu zákonu a nemůže být akceptována v práci na závěr magisterského studia. Celková prezentace degraduje hlavní myšlenku projektu, sloučení obslužné funkce autobusového a vlakového nádraží, které by mohlo být pro Zlín přínosné. Návrh vzniklý v rámci diplomové práce bude dán k dispozici magistrátu města Zlín.
Navrhovaná známka
D
Body
69

Posudek oponenta

Kotásek, Jiří

Práce dokládá schopnost řešit koncepci, při řešení detailu dispozic a konstrukční řešení však vykazuje některá slabá místa.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E Navržený koncept respektuje urbanistickou strukturu továrního areálu. Přijatelný řešením je přesunutí objektu vlakového nádraží směrem východním a jeho sloučení s nádražím autobusovým. Posunutí východního vjezdu do areálu na úkor parku je přijatelné. Ve vztahu na podstatné snížení dopravního zatížení této části areálu je vjezd předimenzovaný a není srovnatelný s nově vybudovaným vjezdem do areálu z komunikace 1. třídy. Úplná eliminace dopravy z prostoru mezi první a druhou řadou objektů je zjednodušeným a méně vhodným pohledem na potřeby provozu areálu. Dimenzování komunikace vedle objektu 22 a 23 je naopak ve vztahu na hlavní areálovou komunikaci mezi objektem 21 a 22 značně předimenzované.
Architektonické řešení E Nově navržená struktura sloučeného autobusového a vlakového nádraží je jako objem přijatelně řešena. Dispoziční řešení jednotlivých provozů v objektu je značně zjednodušené. Dokumentování v měřítku 1:500 svědčí o tom, že by se autor měl zabývat provozními potřebami podrobněji. Komerční prostory jsou z dispozice čitelné jako opakované bufety. V tom případě neodpovídá řešení potřebných ploch zázemí.
Provozní řešení E Nejasné řešení provozních místností svědčí o tom, že v této části projektu měl být kladen důraz na rozpracování detailu. Ve vztahu na význam práce měl být projekt detailně dopracován.
Technicko konstrukční řešení E Je dokumentováno jak ve výkresech, tak ve zprávě velmi zjednodušeně a nedostatečně. Práce by měla být doložena detailem ve větším měřítku, který by umožnil podrobnější posouzení.
Formální úroveň E Dokumentace je zjednodušena a měla by být v části dispozičních a objemových řešení u textů doložena detailněji.
Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 64299