HUDEČKOVÁ, P. Revitalizace smíšené zóny RYBNÍKY ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Petra Hudečková se v rámci magisterského stupně zabývala budoucností továrního areálu , bývalého „srdce“ modelového města Zlín. Úkol komplikují složité majetkoprávní vztahy, městem nestanovené regulační podmínky . Diplomantka se pokusila ve svojí diplomové práci zhodnotit potenciál části továrny – průmyslové zóny Rybníky. Jeho výjimečnou polohu na úpatí Jižních svahů a na břehu řeky Dřevnice. Úloha to byla těžká , vyžadující znalosti urbanismu , jehož výuce se v naší společnosti nevěnuje pozornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Přístup: pracovitá , cílevědomá. Petra Hudečková se v rámci magisterského stupně zabývala budoucností továrního areálu , bývalého „srdce“ modelového města Zlín. Úkol komplikují složité majetkoprávní vztahy, městem nestanovené regulační podmínky . Diplomantka se pokusila ve svojí diplomové práci zhodnotit potenciál části továrny – průmyslové zóny Rybníky. Jeho výjimečnou polohu na úpatí Jižních svahů a na břehu řeky Dřevnice. Úloha to byla těžká , vyžadující znalosti urbanismu , jehož výuce se v naší společnosti nevěnuje pozornost.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kotásek, Jiří

Práce prezentuje schopnost diplomantky uplatnit se v profesi a zvládnout ve spolupráci nároky reálných projektů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka využívá stávající prostor průmyslového areálu Rybníky v přestavbě pro bytovou a občanskou výstavbu. Navržená urbanistická struktura je vhodná a mohla by dotvářet prostor nábřeží. Urbanistická struktura vhodně řeší skladbu objektů a podlažnost, myšlenka umístění parkování do podzemí vytváří vhodné prostředí pro všechny uživatele areálu.
Architektonické řešení B Architektonický koncept navržených objektů svými jednoduchými výrazovými prostředky navazuje vhodně na historicky vzniklé struktury města. Navržené objemové řešení je přijatelné pro daný prostor.
Provozní řešení B Navržený provoz v daném prostoru i v jednotlivých objektech svědčí o tom, že autorka zvládla nejenom urbanistické řešení, ale i dispoziční uspořádání v jednotlivých objektech.
Technicko konstrukční řešení B Pro daný účel jsou navrženy vhodné konstrukce.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni a svědčí o snaze autorky doložit navržené řešení maximálním množstvím textových a grafických informací.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 64293