ZÁVORKA, M. Nové polyfunkční využití výrobního objektu Vlněny v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomová práce navazuje na předcházející semestr, zabývající se urbanistickou proměnou areálu textilní továrny, nacházející se v rozvojovém území města Brna ve vazbě na historické centrum. Pro diplomovou práci byla zvolena část území – polyfunkční městský blok. Prověřil schopnosti diplomanta, provést analýzu potřeb lokality, vyhodnotit potenciál stávajících objektů, možnosti dostaveb,vestaveb a nástaveb , jejich vhodnost pro přijetí nových funkcí. Diplomová práce využila všech možností, které konverze nabízí. Rozsáhlé polyfunkční nové využití, navržené funkční celky, kladly vysoké nároky na diplomanta , na jeho znalosti typologické i normativní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Přístup: Zaměřený na osvojení nové oblasti architektonické tvorby - konverze uvolněných průmyslových objektů a areálů. Diplomová práce navazuje na předcházející semestr, zabývající se urbanistickou proměnou areálu textilní továrny, nacházející se v rozvojovém území města Brna ve vazbě na historické centrum. Pro diplomovou práci byla zvolena část území – polyfunkční městský blok. Prověřil schopnosti diplomanta, provést analýzu potřeb lokality, vyhodnotit potenciál stávajících objektů, možnosti dostaveb,vestaveb a nástaveb , jejich vhodnost pro přijetí nových funkcí. Diplomová práce využila všech možností, které konverze nabízí. Rozsáhlé polyfunkční nové využití, navržené funkční celky, kladly vysoké nároky na diplomanta , na jeho znalosti typologické i normativní.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Herzán, Radovan

Diplomat určitě věnoval práci hodně času jen se mu nepodařilo dotáhnout celou práci včetně všech náležitostí do konce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Předmětem diplomové práce byla rekonverze areálu Vlněny včetně jeho širších vazeb v území nad platným územním plánem města Brna. Z hlediska těchto vztahů považuji za nedostatek nerespektování Nové městské třídy nebo aspoň vytvoření územní rezervy. Nejasná je i doprava především obsluha garáží (výkr.č.26). Terasa na střeše garáží a její využití považuji za velmi nahodilé.
Architektonické řešení B Dva vybrané objekty jsou zpracovány s citem pro charakter bývalých továrních objektů s podtržením obchodního parteru a vytvořením členitých ploch střešní části objektů, prezentován je vysoký řád a zdůrazněním konstrukční systém podtržený materiálovým a barevným řešením.
Provozní řešení C Provozní řešení ovlivňuje konstrukční systém stávajících objektů ale kladně lze hodnotit situování provozů občanského vybavení, nabídka těchto prostor i různorodost nabídky bytů ve vyšších patrech (byty s plochou 200-350 m2 v navrženém členění jsou poněkud neobvyklé, chybí i výpis m2 ).
Technicko konstrukční řešení D Technické a konstrukční řešení se omezilo na zakreslení bouracích prací a rastr nosných konstrukcí. Považuji je za nedostatečné (ani v průvodní zprávě o problematice není zmínka).
Formální úroveň D Diplomant měl sice snahu graficky podat výsledky své práce, podrobně se zabýval vybavením prostor, což lze hodnotit kladně, ale celkově je grafika nepřesvědčivá (širší vztahy), v technických záležitostech nedotažená (terasa, schodiště), vyjádření grafické nepřesvědčivé (půdorys bytu v.č.48), diplomová práce postrádá adekvátní průvodní zprávu (např. počty bytů, ostatních ploch, výpočet parkování apod. )
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 64291