MOLER, V. Havířov – postsocialistické město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Zvolený koncept byl založenen především na širších urbanistických souvislostech, výchozí formulace směřující k navrženému řešení se opírá o autorovu znalost prostředí, zejména sociologických aspektů jednorázově vzniklého socialistického města Havířova jako satelitu Ostravy.Tendence přednostně presentovat "architekturu" znejasňuje dobře zvolenou urbánní strategii, na které mělo být nosné téma transformace postsocialistického města postaveno především.Snaha ukázat co nejvíc a řadu věcí také detailně presentovat sklouzává mnohdy k formálnosti a vede také k nepochopení a povrchnímu hodnocení dobře míněného celkového záměru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Pracovitý, se snahou k výtvarnému efektu inklinuje k formálnosti řešení. Poučen řadou příkladných rešerší, které ale málo viditelně uplatnil.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Guzdek, Adam

Práce dokládá schopnost autora uplatnit se v profesi, nicméně vykazuje některá slabá místa, z nichž za nejpodstatnější považuji ne zcela uživatelsky komfortní dispozice bytů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor využívá navrhované změny v územním plánu a zastavuje pozemek po celé disponibilní ploše. Navrhované zúžení stávajících komunikací z dvoupruhových na jednopruhové nejsou vhodné vzhledem k provozu autobusů MHD. Oceňuji vkomponování umělecké dominanty jako Point de vue k Hlavní třídě. Zrušení centrálního parkoviště K+R u hlavní pošty není zcela šťastné. Tento typ parkování se zde velmi osvědčil. Navrhované podzemní parkoviště slouží jednak pro rezidenty a jednak jako náhrada na zastavěné parkoviště před kinem Centrum. §Navrhované bloky domů mohly více reagovat na šikmý směr Dlouhé třídy a odpoutat se od pravoúhlých tvarů. Bloky domů vůbec nerespektují stávající okolní zástavbu, především zakrývají blok s prodejnou Labužník, jehož fasáda s neonovým nápisem vyžaduje dálkový pohled. Romanticky pojatý meandrující vodní kanál v nově vzniklé obchodní ulici je zajímavý, ale nejsem přesvědčen, zda inspirace městem, kde kanál existoval již ve středověku, je u novodobého kompozičně postaveného města zcela správný. Taktéž nejsem přesvědčen o správnosti umístění soukromých předzahrádek do veřejného prostranství samotného centra města. Oceňuji však, že autor vycítil absenci vodních prvků ve městě. Velký přínosem je jednoznačně umístění domova pro seniory přímo v centrální části města.
Architektonické řešení B Architektonický koncept je zcela soudobý a čistý. Fasády jsou navrženy formálně, nerespektují vnitřní uspořádání (fasáda chodby s francouzskými okny je stejná jako fasáda bytu)
Provozní řešení B Dispozičně se u bytové části jedná o chodbový dům. Navržené jednopokojové byty jsou úzké vymezené příčnými stěnami se světlosti cca 3,5m. U bytů s dvěma ložnicemi chybí samostatné wc. Vymezený obývací prostor neodpovídá kategorii bytu. Není známo napojení na podzemní parkování. Zmiňovaný dům pro seniory, vzhledem ke specifičnosti potřeb starších lidí, není půdorysně vůbec doložen.
Technicko konstrukční řešení E Autor návrhu se o konstrukčním řešení vůbec nezmiňuje
Formální úroveň C Grafické zpracování je na přijatelné úrovni. Velmi oceňuji zpracování analýz i přesto, že jsou v nich drobné chyby. Velký problém spatřuji v nešťastné volbě písma, které se při kombinaci se šrafou stává nečitelné. Na dlouhé texty je vhodné použít klasického mínuskového písma a verzálkový text ponechat pouze pro nadpisy. U půdorysů jednotlivých podlaží chybí správné poměrové měřítko a řezové čáry. Zcela chybí půdorys garáží.
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 64278