MAREŠ, M. ‘‘Plzeň – skrytý potenciál řek a nábřeží‘‘ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Urbanistický koncept je strategií, jak do území, které by se dalo nazvat urbánní ladou přidat životaschopný náboj. Místo a zejména prostory kolem řeky jsou vybrány po důkladné analýze. Motorem pro tento přerod periferie na centrum je městotvorná forma rozvoje bydlení i prostorů pro pracovní příležitosti a vývojovou nadstavbu. Při zpracování východisek používá reference fungujících příkladů ze srovnatelných evropských měst. Dalším pozitivem jsou nápady, jak rekultivovat prostředí v současnosti stagnujících výrobních provozů. Formálně přesvědčivější mohl být návrh veřejných prostorů i nových objektů centra v místě rekonverze papíren. Práce je kompletní po formální stránce a způsobu zpracování, a nadstandardní ve svém ideovém obsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Bc. Martin Mareš měl v konceptu jasno hned od počátku a dále jej jen rozvíjel. Oceňuji jeho systematický přístup. Ve své práci předvedl široké spektrum svých dovedností. Byl pečlivý v rozborech prací, které se daným místem před ním zabývaly, od úrovně územního plánu po konkrétní soutěže a projekty. V návrzích je kreativní a směřuje ke konstruktivnímu řešení. S jeho přístupem k práci jsem byl více než spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Prudík, David

Autor se velmi pečlivě věnoval přípravným pracem - rozborům území, historickému vývoji areálů, výsledkům soutěže z roku 2006 či diplomní práce studentky ČVUT - což je výraznou hodnotou práce. Areál papírny je řešen logicky a přehledně. Náplň objektů papírny - inkubátor pro podnikání - je diskutabilní, nicméně na prostorové řešení nemá vliv. Areál cukrovaru je z mého pohledu problematičtější (bloková zástavba, náhon). V celku i detailu je práce propracovaná. Nedostatky jsou patrné ve schematickém řešení zástavby přiléhající k papírně bez ambicí tvorby veřejného prostoru. Přestože jde o rozsáhlé plochy zástavby prostory mazi objekty zůstávají pouze prostorami mezi objekty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor si vybral si dvě nábřežní území, areál cukrovaru a areál papírny, které se snaží řešit i s bezprostředně přilehlými plochami. Obě území vhodně propojuje novou lávkou. U cukrovaru se snaží vrátit areál městu ponecháním historicky hodnotných budov doplněných systémem blokové zástavby v měřítku městských bloků. I na uvedených soutěžních projektech je patrné, že soutěžící zde tíhli spíše k zástavbě rozvolněné, v soliterních objektech směřovaných v logice přístupu k řece. Bloky se mi zde zdají být cizorodé. Diskutabilní je také nově navržený říční náhon. U papírny autor taktéž ponechává historicky hodnotné budovy, strukturu zástavby však doplňuje soliterními objekty. Toto řešení se jeví výrazně přesvědčivějším. Okolní zástavba je řešena schematicky bez ambicí na tvorbu proporčně zajímavých prostorů což je škoda . Zde je třeba zohlednit pečlivou přípravnou práci na rozborech území.
Architektonické řešení B Nástavby objektů papírny jsou navrženy současně a koncepčně zajímavě. Prosklenné pasáže mezi průčelími objektů v pohledu od řeky fasádu vhodně odlehčují. Nábřeží je příjemně zpřístupněno a zobytněno soustavou dřevěných velkorysých schodišť. Za schodiště u cukrovaru byl autor oceněn v městské soutěži.
Provozní řešení B Detail jednotlivých domů blokové zástavby je řešen dispozičně jednoduše, ale funkčně a prokazuje, že zvolené proporce domů jsou vhodné pro navrženou náplň.
Technicko konstrukční řešení B Zateplení památkového objektu zevnitř a ostatních historických budov zvnějšku je zvoleno logicky. Inspirativní je i myšlenka vkládání zateplených kancelářských kontejnerů do nezateplených historických staveb.
Formální úroveň C Grafické zpracování je standardní; zřejmě i vzhledem k objemu průzkumů, fotodokumentace a dalších materiálů působí poněkud nejednotně.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 64287