LUŽNÝ, J. Muzeum textilního průmyslu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomová práce navrhuje Muzeum textilního průmyslu v městském bloku - bývalé továrně Vlněna, na rohu Přízové ul. v Brně . Volba muzea je významných krokem v území , připomínajícím význam textilního průmyslu pro rozvoj Brna. Diplomant vypracoval program muzea , kterému předcházelo studium referenčních příkladů. V průběhu diplomové práce si diplomant uvědomoval nutnost doplnění svých typologických znalostí, norem a odborných kriterií k dosažení dobrého výsledku. Ve výsledné prezentaci je velká pozornost věnována analýzám území a širších vztahů , které byly zpracovány v prvním semestru magisterského stupně. Bohužel chybí nové urbanistické řešení revitalizovaného městského bloku z předcházejícího semestru, z něhož vychází diplomová práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 79 Přístup: Zaměřený na osvojení nové oblasti architektonické tvorby - konverze uvolněných průmyslových objektů a areálů. Diplomová práce navrhuje Muzeum textilního průmyslu v městském bloku - bývalé továrně Vlněna, na rohu Přízové ul. v Brně . Volba muzea je významných krokem v území , připomínajícím význam textilního průmyslu pro rozvoj Brna. Diplomant vypracoval program muzea , kterému předcházelo studium referenčních příkladů. V průběhu diplomové práce si diplomant uvědomoval nutnost doplnění svých typologických znalostí, norem a odborných kriterií k dosažení dobrého výsledku. Ve výsledné prezentaci je velká pozornost věnována analýzám území a širších vztahů , které byly zpracovány v prvním semestru magisterského stupně. Bohužel chybí nové urbanistické řešení revitalizovaného městského bloku z předcházejícího semestru, z něhož vychází diplomová práce.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

DP v obsahu i kvantitě splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Podle zadání řešení DP mělo navazovat na urbanisticko analytickou fázi studia v předchozím semestru. Tato fáze nepřinesla přesvědčivá východiska a ani návrh DP sám neřeší nezbytné návaznosti areálu muzea v širších územních, provozních a prostorových vztazích rozšířeného centra města a tyto naznačuje jen v situaci bezprostředního okolí areálu (dopravní obsluha) Přínosem k integraci muzea do centrální zóny je navrhovaná lávka do Vaňkovky). Zachovávané objekty bývalé Vlněny tvoří poměrně sourodý celek s nárožím o 5ti a 6ti podlažích. Na pozemku veřejnosti přístupného otevřeného vnitrobloku (po asanaci původních objektů) je navržený nový samostatně stojící dvoupodlažní objekt v poloze nekorespondující se zachovávanými budovami či prostorem vnitrobloku.
Architektonické řešení B Skladbou nových funkcí a jejich alokací do objektů v dispozičním uspořádání vyhovuje řešení jak záměru zatraktivnění zachovávaných budov textilky, tak i prostorové nabídce a stávajícím konstrukcím vč. zachování typických továrních fasád. Doplňkem k oživení architektury a k vizuální identifikaci budov jako muzea textilu jsou navrhované rozsáhlé plochy kovové síťoviny použité vkusně a organicky tvarované na vybraných částech fasád, které evokují muzeální specializaci na historii výroby tkanin v řešených objektech.
Provozní řešení B Vnitřní provoz muzea a přidružených funkcí konvenuje jak konstrukčním systémům zachovalých budov, tak využívá vhodně dané prostorové nabídky, tuto doplňuje u volně stojící novostavby poměrně komplikovaným pěším propojením na hlavní budovy.
Technicko konstrukční řešení B Zachovává konstrukční systémy v hlavních budovách, jejichž únosnost bude nutno prověřit s ohledem na druh a hmotnost instalovaných muzeálních sbírek. Změny a demolice DP předpokládá jen v nezbytném rozsahu a dotýkají se logicky vertikálních komunikací.
Formální úroveň B DP je obsáhle vybavena jak analytickou částí z předchozího semestru, řešení dokumentována v příslušných přílohách a architektonická úroveň návrhu prezentována na řadě přesvědčivých vizualizací. Volba nevhodného měřítka půdorysů a řezů je na pokraji čitelnosti se sporadicky vybavenými interiéry. Řešení v DP nejen v grafické ale i v textové části jsou doplněna průvodní zprávou.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 64288