GULAČOVÁ, L. Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Na základě širších analýz zpracovaných v prvním ročníku magisterského studia byl pro diplomní projet zvolen úsek řeky Svitavy v severní části Brna, tedy zejména související nábřežní území. V této části má již okolní urbanistická struktura převážně městský charakter, zejména významné jsou v tomto směru Husovice, podél řeky převažují většinou již nevyužívané bývalé průmyslové areály a je zde též řada přírodních prvků. Funkční nábřeží, které by sloužilo standardním urbánním nebo přírodně-rekreačním funkcím, je zde jen v minimálním rozsahu. Diplomní práce se soustředila na podrobnou analýzu předmětného území, poté byla zvolena škála aktivit, které by v území moly být a nejsou (mimo jiné na základě dotazníkové šetření zpracované v prvním ročníku magisterského studia), a navržena řada tomu odpovídajících urbanistických až architektonicko-krajinářských „zásahů“. Diplomantka prokázala schopnost citlivého, komplexního přístupu k řešení aktuálních urbanistických a architektonických problémů města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka pracovala průběžně a systematicky. Společně se svými kolegyněmi bc. Zdeňkou Sedlákovou a bc. Lindou Píšovou se v předdiplomních ateliérech věnovala teoretickým východiskům a podrobnému urbanistickému rozboru řeky Svratky Brně a souvisejících širších dotčených území. Jejich společná analýza nábřeží řeky Svitavy byla odměněna v rámci prestižní studentské soutěže Praha - Brno - Bratislava o Nejlepší urbanistický projekt. Také studie „Lesní školka Zichovec“, zpracovaná během zimního semestru 2012-13, získala 3. místo v bohatě obsazeném 18. ročníku mezinárodní studentské soutěže vypisované firmou Stela.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Diplomní práce svým obsahem a rozsahem dokládá zvládnutí tematického úkolu diplomantem, s předpokladem plynulého přechodu k samostatným projektovým pracím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomantka se zaměřila na problematiku nábřeží Svitavy v území mezi Cacovickým ostrovem a Zbrojovkou. Širším územím se zabývala v v předchozích dvou semestrech. Obecně lze konstatovat, že návrhové řešení urbanistických „zásahů“ citlivě přizpůsobuje potřebám obyvatel, snaží se je vtáhnout do nábřeží. Dokumentace jednotlivých zásahů prezentovaná srovnáním původního a návrhového stavu je názorná přehledná. Autorka v návrzích uplatnila dendrologické znalosti, což je přínosné. Popis prvků v situacích měř. 1:500 je formou odkazových legend. Podrobnost měřítka umožňuje navržené prvky vyjádřit i půdorysně. Referenční příklady v závěru práce (umístěné až za návrhovou částí) jsou zdrojem inspirace, proto bych očekával jejich zařazení v jiné části elaborátu.
Architektonické řešení B Architektura malých forem odpovídá charakteru prostředí a poskytuje dostatek možností pro trávení volnočasových aktivit se zapojením fenoménu řeky do vizuálního kontextu.
Provozní řešení B Pěší cesty některých návrhových ploch na nábřeží jsou komponovány až příliš formálně. Přírodní charakter prostředí více evokuje tvar plynulých křivek.
Technicko konstrukční řešení B Analytická část dokumentace obsahuje technické limity území, ovlivňující návrhové řešení. Vzhledem k urbanistickému charakteru práce konstrukční řešení nebylo zadáním požadováno.
Formální úroveň B Přehledně sestavená práce, graficky odpovídající úrovně, až na některá situační řešení v měř. 1:500.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 64281