PIŠOVÁ, L. Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Na základě širších analýz zpracovaných v prvním ročníku magisterského studia byly pro diplomní projet vytipovány tři lokality podél břehů řeky Svitavy v severní části Brna. Spojujícím prvkem je to, že se jedná o ostrovy a že jsou alespoň částečně poznamenány negativními dopady někdejší průmyslové výroby. Každá z těchto lokalit si ale kromě toho nese svou charakteristickou, specifickou urbánní typologii (krajina, venkov, město), její řešení pak má i ambice jistého zevšeobecnění pro jiná místa podobného kontextu. Diplomantka dobře vyhodnotila teoretické poznatky a konkrétní průzkumy, většinou z předchozích semestrů, a dokázala zpracovat inspirativní, většinou finančně nenáročné, náměty na ozdravění bolavých míst na nábřeží. Tyto zásahy by pak mohly pozvednout hodnotu místa a aspirovat i k větším třebas komerčním investicím. Diplomantka prokázala schopnost citlivého, komplexního přístupu k řešení aktuálních urbanistických a architektonických problémů města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka pracovala průběžně a systematicky. Společně se svými kolegyněmi bc. Zdeňkou Sedlákovou a bc. Lenkou Gulačovou se v předdiplomních ateliérech věnovala teoretickým východiskům a podrobnému urbanistickému rozboru řeky Svratky Brně a souvisejících širších dotčených území. Jejich společná analýza nábřeží řeky Svitavy byla odměněna v rámci prestižní studentské soutěže Praha - Brno - Bratislava o Nejlepší urbanistický projekt. Také studie „Lesní školka Zichovec“, zpracovaná během zimního semestru 2012-13, získala 3. místo v bohatě obsazeném 18. ročníku mezinárodní studentské soutěže vypisované firmou Stela.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Práce dokládá schopnost autorky uplatnit se v profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Teoretická část práce je zpracována exaktně v plné šíři odborné problematiky. Autorka podrobně analyzovala tři lokality podél řeky Svitavy u kterých se jí podařilo stanovit problémové okruhy. V návrhové části se zaměřila na jednotlivé dílčí úpravy (zásahy), vedoucí ke zkvalitnění každé z lokalit. Náměty na drobné úpravy nábřežních prostorů odpovídají rekreační funkci nábřeží, ale současně se domnívám, že jsou na rozhraní urbanistického záměru a designových úprav prostoru. Zvolená grafika situačních řešení tématu 01/6 – Areál textilky zpracovaný v měř. 1:1000 je až příliš zjednodušující – nejsou znázorněny např. břehy řeky, směr toku, schází legenda některých grafických značek (lokalita 01/6, výkres situace návrh) apod. Vzhledem k charakteru zadání by byla žádoucí hlubší vazba a zaměření práce na vegetační prvky, přestože by se na praktickém řešení zpravidla podílel zahradní specialista. Domnívám se, že pro dané téma rozsahem dostačuje pouze jedna lokalita podrobně řešená, oproti třem zpracovaným.
Architektonické řešení A V případě předložených řešení lze hovořit převážně o architektuře malých forem a o designu městské krajiny. Typickým urbanistickým tématem je řešení areálu textilky. Architektonické ztvárnění veřejného prostoru považuji za zvládnuté.
Provozní řešení B Součástí dokumentace jednotlivých areálových ploch jsou dopravní vztahy schematicky vyjádřené. Tématu by prospělo doplnění a průkaznost provozních vazeb v širších vztazích vzhledem k e komplikovaným širším dopravním vztahům.
Technicko konstrukční řešení B Technické limity v urbanistickém kontextu jsou součástí analytické dokumentace, konstrukční řešení nebylo zadáním požadováno.
Formální úroveň B Celkové grafické zpracování je dobré úrovně, množství vložených fotografií referenčních příkladů a fotodokumentace stávajícího stavu částečně znepřehledňují návrhovou dokumentaci.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 64283