VÍTEK, M. Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Student v bakalářské práci popisuje metody měření vibrací se zaměřením na identifikaci modálních vlastností struktur. Práce obsahuje kapitolu uvedení do problematiky vzniku vibrací, přes jejich šíření strukturami až po vliv vibrací na člověka. Hlavní část je zaměřena na metody měření a vyhodnocování modálních vlastností struktur. Práce má všechny formální náležitosti, za nedostatečné bych zde vytkl provázání s tématikou pohonných jednotek. Slabším článkem je také stylistické uspořádání textu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Práce popisuje jednotlivé metody měření mechanických vibrací, student si zvolil užší zaměření na modální analýzu součástí. Začátek práce pojednává o vzniku vibrací, jejich vlivu na stroje i na člověka. Dále je pak detailně rozebrán postup identifikace modálních vlastností struktur od přípravy měření až po vyhodnocování přenosových funkcí a výsledných parametrů. Práce splňuje zadání, vytkl bych vyšší četnost překlepů a stylistických chyb. Chybí zde však souvislost s tématikou spalovacích motorů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65317