KAŠPAR, O. Návrh a implementace systému vytápění objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jiří

Diplomový projekt řeší automatizaci vytápění a zavlažování skleníkových objektů konkrétní firmy. Komplexně je řešen návrh a realizace řízené soustavy včetně návrhu a hardwarové i softwarové implementace řízení pomocí PLC Siemens Symatic S7-200. Práce je vyčerpávající vzhledem k zadání a její přínos spočívá zejména v realizaci na konkrétních objektech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Heriban, Pavel

Autor v práci popisuje řešení rekonstrukce systému vytápění a zavlažování skleníků. Základním požadavkem bylo zajistit co největší míru bezobslužnosti zařízení. V práci je popsán stávající stav, následuje výčet požadavků na cílové řešení. U některých částí budovaného systému bylo technické zařízení jednoznačně dáno, u jiných autor vybíral z více možných variant. Nakonec autor popisuje vlastní naprogramování automatu. V práci je uvedeno, že byly pořízeny dva moduly analogových výstupů, ale není tam, k čemu byly analogové výstupy použity. Formální stránka práce je průměrná. V práci je mnoho gramatických chyb, překlepů, problematických formulací vět. O nedostatečné kontrole formální úrovně vypovídá překlep v názvu práce na titulní straně. Jinak dobré grafické úrovni uškodila kvalita obrázků a tabulek (např. na str. 49-51).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38181