NEVTÍPIL, J. Emisní limity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student pracoval na své bakalářské práci průběžně a samostatně. V práci rešeršního typu využil dostupnou literaturu a různých zdrojů zejména na internetu. Použití citací místy schází, ale jinak dokument obsahuje všechny další nezbytné náležitosti. Grafické zpracování je bez připomínek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Student v práci shrnuje informace, týkající se předpisů snižování emisních limitů. V úvodu práce je popsáno složení výfukových plynů, dále autor shrnuje legislativní předpisy Norem EURO a Stage od počátku vzniku až po současnost. Nechybí zde také popis metod pro snižování emisí. Práce má všechny formální náležitosti, za menší nedostatek bych vytknul špatnou kvalitu některých obrázků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64220