MATĚJÁSKO, M. Detekce směru otáčení palivové pumpy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Student se ve své práci věnoval praktickému vývoji zařízení s přímou průmyslovou aplikací. Téma vyžadovalo řadu experimentální činnosti, komunikaci se zadavatelem, která byla někdy zbytečně zlouhavá (specifikace zadání a přesných požadavků zadavatel dodal ne úplně hned). Student dále zvládl návrh poměrně rozsáhlé elektroniky bez větších předchozích zkušeností a znalostí + vývoj řídicího algoritmu včetně jeho implementace na mikrokontroléru PIC. Z hlediska zadání / cílů práce byly první dva body splněny úplně, a třetí bod zadání byl ke dni odevzdání dokončen z větší části. Nicméně vzhledem k aktivnímu přístupu studenta a tomu že ono nedokončení bylo částečně způsobeno i zdržením na straně zadavatele hodnotím práci výborně / A, a doporučuji ji k obhajobě. Text je po formální i odborné stránce na velmi dobré úrovni a může posloužit jako studijní materiál pro další studentské práce díky své názornosti a detailnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64202