FOLTÁN, P. Aplikace CAD/CAM softwaru FeatureCAM při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student věnoval ve své diplomové práci pozornost všem cílům zadání. Pracoval velmi samostatně a dostavoval se na nezbytné konzultace. Jeho DP je zaměřena na problematiku třískového obrábění součásti z nástrojové oceli pro firmu KOVO Děčín spol. s r.o. Programování je řešeno v CAD/CAM softwaru FeatureCAM s možností případné výroby na pětiosém frézovacím centru. Kontrola vytvořeného NC programu je provedena grafickou simulací. DP je zpracována s podporou 33 odborných citovaných literárních zdrojů. Citovány jsou především texty publikované na internetových stránkách, ale byly použity i odborné domácí a zahraniční knihy. Pro obrábění jsou voleny moderní řezné nástroje a aplikované strategie obsahují prvky eliminující přetížení řezného nástroje generováním např. trochoidních drah. Implementovány jsou i nezbytné nájezdy, výjezdy a propojení mezi jednotlivými řezy a s ohledem na předpokládané obrábění na pětiosém frézovacím centru je řešeno i frézování (nástrojem s kulovým břitem) s konstantním sklonem vzhledem k normále plochy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Diplomat splnil všechny cíle diplomové práce. V práci se vyskytují pouze ojediněle formální chyby, např. chybějí mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou, např. 600 kg (str. 13, 61), 40 % (str. 19, 35, 44). V seznamu použitých zdrojů internetové zdroje nejsou podle aktuálně platné normy ČSN ISO 690 z roku 2011. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 64200