BOŘIL, A. Štípací stroj na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Textová část, výpočet i konstrukční dokumentace jsou provedeny ve vhodné kvalitě. Maximální vhodný rozměr štípaného dřeva a zdvih mohl být kótován v sestavě a včetně druhů dřevní hmoty uveden též ve zprávě. Výpočet je stručný, příčení ve vedení hydromotoru a uchycení štípacího klínu není řešeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce má povahu návrhu konstrukčního řešení. Cílem bylo na základě analýzy současných konstrukčních řešení a variant pohonů navrhnout štípací stroj na dřevo, provést zadané pevnostní výpočty a zpracovat výkresovou dokumentaci. Tyto cíle byly splněny. Práce je logicky a přehledně členěna, přičemž první část obsahuje rešerší technických řešení štípacích strojů. Autor přitom vycházel především z internetových zdrojů. Text obsahuje většinou jen drobné gramatické či stylistické chyby. Konkrétní drobné připomínky směřují ke kapitole 3.1 Návrh rámu stroje, kde bych uvítal uvedení profilů, které rám tvoří, příp. také hlavních rozměrů (nebo odkaz na výkresovou dokumentaci), a dále k obr. 13 na str. 23, kde chybí uvedení zdroje. Výkresová dokumentace rovněž obsahuje spíše drobné vady jako chybějící označení drsnosti povrchu na výkrese spodního profilu rámu a chybějící značka pro neobráběný polotovar na výkrese vložky spodního čepu. Přes výše uvedené výhrady je práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64257