CHOMJAKOVÁ, Z. RING! - dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Diplomní práce je navržena v odpovídajícím rozsahu. Urbanistický koncept je jedním z možných způsobů řešení dostavby části okružní městské třídy. Navržená zástavba má přehledné dispoziční a provozní řešení. Architektonický výraz je celistvý. Grafická úroveň je velmi dobrá. Otázky a náměty: Jak řešíte hlukovou zátěž z ulice Koliště zejména u staveb resp. jejich částí určených pro bydlení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka pracovala po celou dobu magisterského studia soustavně. Jako výchozí předpoklad pro urbanistický koncept zvolila situaci s odsunutým hlavním železničním nádražím. Toto řešení umožňuje změnit jak trasu, tak konstrukci stávajícího železničního viaduktu. Urbanistický návrh, který byl podkladem pro diplomní projekt, řešil variantu přímé návaznosti zástavby na těleso viaduktu. Předmětem diplomního projektu je návrh polyfunkční zástavby určené pro administrativu, bydlení a obchod. Rozsah práce je přiměřený, urbanistické a architektonické řešení je přehledné a realizace takové zástavby by přinesla zajímavé možnosti bydlení na rušné třídě s vyhlídkou do parku a na městské panorama.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Autorka si k detailnímu řešení polyfunkčního bloku vybrala ze společně řešené urbanistické koncepce blok navazující na okružní komunikaci Koliště. Ze severní strany k bloku přilehající těleso železničního viaduktu, který ztrácí svoji původní funkci, navrhuje v pozici přilehající k frontě zastavění. Z možných variant si vybírá, podle mého názoru, tu nejobtížněji realizovatelnou. Funkčně dělí autorka svůj blok na část věnovanou administrativě při Kolišti a na část věnovanou bydlení na straně opačné. Parter věnuje obchodu.Toto pojetí je logické.K většímu oživení celého řešeného prostoru by pravděpodobně přispělo méně striktní rozdělení funkcí. Rovněž velkorysejší pojetí parteru. Vnější architektonický výraz je jednotný pro všechny části bloku, vyjadřuje tektoniku a strukturu stavby. Civilní výraz budovy je sympatický. Dává ještě možnost zdůraznit větší individualitu některých částí. Po formální stránce je návrh zpracován pečlivě. Rozpaky vyvolává romanticky pojímané vizualizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Formální úroveň C Po formální stránce je návrh zpracován pečlivě.
Technicko konstrukční řešení B
Provozní řešení C
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 64262