HÖHN, T. Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Splnění zadání. Předložená práce se zabývá modelováním a optimalizací kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics. Student zcela samostatně sestavil metodický postup analýzy selektivních povrchů s využitím periodických okrajových podmínek. Postup aplikoval jak na dvoj- tak trojrozměrné struktury. Výsledky výpočtů ověřil v dostupné literatuře. Modely selektivních povrchů byly doplněny metodou roje částic, čímž byl vytvořen nástroj pro globální návrh selektivních povrchů. Práci považuji splněnou na velmi vysoké úrovni. Aktivita studenta. Student pracoval na projektu průběžně, o důležitých krocích řešení se radil na pravidelných konzultacích. Jádro své práce prezentoval na studentské soutěžní konferenci STUDENT EEICT 2008. Fromální zpracování. Celá práce je napsána anglicky. Práce neobsahuje formální nedostatky. Využití literatury. Student při řešení projektu pracoval jak s tuzemskými tak anglicky psanými odbornými texty. V práci vždy řádně cituje použité zdroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Oliva, Lukáš

Student se ve své práci věnuje průzkumu využití programu Comsol Multiphysics pro potřeby modelování frekvenčně selektivních povrchů (FSS). V práci jsou detailně rozebrány možnosti simulace FSS včetně nastavení okrajových podmínek a rozměrů modelovaných oblastí a jejich vlivu na výsledek. V závěru práce student aplikuje optimalizační metodu PSO na rozměry FSS k získání požadované kmitočtové odezvy. Práce spluje zadání beze zbytku a je na velmi dobré odborné úrovni. Práce obsahuje poměrně dlouhou pasáž zabývající se samotným simulačním prostředím, která je ale u prostředí Comsolu nutná vzhledem k jeho ne příliš dokonalému grafickému rozhraní. Po formální stránce je práce poměrně kvalitní. Bohužel obsahuje některé překlepy např. v názvu kapitoly 5 a 6 (alespoň elektronická verze) nebo při zkreslení termínu Delaunayova triangulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 8888