HRŮZA, L. Koherentní analogové zpracování optické informace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Předložená práce se zabývá zpracováním optického signálu pomocí optických filtrů. Student uvedl řadu vlastních experimentů, v nichž ověřil teoretické předpoklady a ukázal aplikační možnosti koherentního analogového zpracování optické informace pomocí tvrdé filtrace. Postupovat tvůrčím způsobem a samostatně. Práci považuji splněnou na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním koherentního optického signálu. Autor podrobně popisuje Fresnelovu a Fraunhoferovu difrakci, zabývá se jednorozměrnou a dvourozměrnou Fourierovou transformací. Práce je logicky uspořádaná, kapitoly jsou zpracovány přehledně. Na práci oceňuji především experimentální část, která je srozumitelně a podrobně komentována. Vysokou kvalitu práce snižuje horší kvalita některých obrázků. Část literatury není citovaná podle normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce B 44/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 8892