CHLACHULA, F. Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokeš, Aleš

Diplomant sice využíval konzultací, avšak z jejich průběhu bylo zřejmé že se v dané oblasti příliš neorientuje. Vlastní přínos k výslednému řešení byl velmi malý. Diplomantovi chyběly zkušenosti jak s návrhem a simulacemi elektronických obvodů tak i s oživováním realizovaného vzorku a s využitím vhodné měřící techniky. Tyto skutečnosti způsobily poměrně pomalý postup pracía proto bylo navrženo a simulačně ověřeno poměrně málo koncepcí budičů laserových diod. Diplomantovi však nelze upřít snahu o úspěšné splnění všech bodů zadání. Realizovaný vzorek budiče by bylo možno po menších úpravách použít pro praktickou aplikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Křivák, Petr

Dle zadání práce se měl student prostudovat princip činnosti polovodičových laserů typu VCSEL, metody jejich buzení, stabilizace výkonu, uvést příklady realizace budičů s možnostmi regulace modulace stejnosměrného a modulačního proudu. Výstupem práce mělo být navržení, realizace budiče pro přenosovou rychlost 1Gbit/s a ověření jeho činnosti. V teoretické části student podrobně rozebírá princip činnosti polovodičových laserů, dále pak v kapitole "Laserové diody" ukazuje principy absorpce fotonu, spontánní emisi záření, stimulovanou emisi záření a LED diody. Navazující kapitola obsahuje stručné porovnání laserových diod a LED diod, v této kapitole však postrádám zmínku o typech laserových diod a diody VCSEL pro něž měl být budič navržen, nejsou v práci zmíněny vůbec. V části zabývající se obvody určenými k buzení laserových diod, student uvádí tři základní schémata s popisem činnosti, postrádám však jejich vzájemné porovnání. Student zde uvádí náhradní schéma laserové diody převzaté z literatury, ale neuvádí pro jaký typ laserové diody toto zapojení platí. Prováděné simulace u budičů nejsou dostatečně komentovány. U obvodu dle obrázku 6.4.1 a 6.4.5 není jasné použití oddělovacího kondenzátoru C2, laserová dioda v tomto případě nemá nastavený pracovní bod. Dále mi není jasné proč se mění parametry náhradního obvodu laserové diody. U zapojení dle obrázku 6.5.1 student konstatuje, že obvod má maximální úroveň budícího proudu 25 mA, neuvádí však jak k této hodnotě dospěl. Ani jeden z uvedených průběhů mi nepřipadá vhodný, neboť dochází ke značnému zkreslení obdélníkového vstupního signálu. Při praktickém návrhu budiče student vychází z použití klasických laserových diod s monitorující fotodiodou, pro diody VCSEL bych však očekával spíše řešení spojené s teplotní stabilizací. Navržená deska plošných spojů sama o sobě neodpovídá nárokům na požadovanou přenosovou rychlost - nedostatečné stínění v okolí signálových cest. Student uvádí několik výsledných měření budícího napětí na laserové diodě a budícího signálu. Není uvedeno proč se snižuje amplituda budicího signálu. Práce má logickou stavbu, student by však měl lépe formulovat svá tvrzení, viz například poslední věta závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 8894